Köpvillkor

Garageportcenter.se | Garageportar på nätet

Allmänt
För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, trots att du har avtalat om något annat. För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.

Vi följer Personuppgiftslagen (PUL). När du, som är privatperson, registrerat dig och gjort din beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina personuppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina uppgifter enligt PUL, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar. Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

Beställning
Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd. Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post. Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk skada kommer vi att kräva skadestånd.

Avbeställning
En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse från oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig fram till dess att beställningen har lämnats in för expediering till vårt lager. Efter denna tidpunkt är du, som beställt till ditt företag, skyldig att ta emot leveransen. Privatpersoner har ångerrätt, se under rubriken . Privatpersoner eller Företag som avbeställer en specialtillverkad vara måste betala ersättning för kostnader fram till avbeställningen samt för utebliven vinst.

Force Majeure
Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, pandemi, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, elavbrott, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Tvist
Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) tillhandahåller ett kostnadsfritt förfarande, som privatpersoner kan utnyttja i tillfälle av tvist. Vi har som policy att alltid följa ARN:s
rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.

Giltighetstid och fel i publicering
Vi reserverar oss för prisjusteringar, prisfel, lagerförändringar och eventuella tekniska fel på webbplatsen, webbläsaren, nätverk och servrar. Vi förbehåller oss rätten att korrigera produkttexter, bilder och priser som skrivits eller tryckts felaktigt på webbplatsen eller i tryckt material. Vi reserverar oss för att vissa varor kan utgå eller slutförsäljas. Vi förbehåller oss även rätten att kontakta beställaren för korrigering av pris i efterhand om vi angett ett felaktigt pris på en produkt.

När du lagt varor i varukorgen och går till kassan, framgår vilket betalningssätt som gäller, om priserna är inklusive eller exklusive moms samt vilken momssats som i givet fall gäller.

Normalt tillkommer inga andra avgifter, men om så är fallet kommer det klart att framgå under beställningsprocessen.

I E-butiken kan varor eventuellt vara markerade med leveransindikering. Vi förbehåller oss rätten att stryka ej leveransbar produkt från din order. Vill du beställa annan, likvärd vara, är detta att betrakta som en ny order. Om du önskar avbeställa en vara på grund av dröjsmål med leveransen, är detta möjligt att göra fram till dess att påbörjad packningsprocess på vårt lager under förutsättning att varan inte är specialanpassad.

Delleveranser sker endast på din begäran och kan medföra ytterligare fraktkostnad för dig.

När du gör din beställning framgår det i kassan vilket leveranssätt, som gäller. Det är ditt ansvar att se till att adressen, som du angett vid beställningstillfället, är korrekt. Leverans sker endast till svenska adresser inom Sverige under förutsättning att DHL kan leverera efter standardtaxa för fastlandet.

Outlösta försändelse
Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid, som står angivet på avin. Om du inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället, skickas det tillbaka till oss, och vi kan då komma att debitera dig en skälig summa för frakt- och administrativa kostnader.

Saknade varor eller felleverans
Saknade varor eller felleverans skall anmälas till oss inom 7 dagar från och med leveransdatum. Vid fellevererad vara är det viktigt att du inte använder varan, då du inte kan reklamera den efter detta.

Tillgång till leveransadress

Transporten förutsätter fri och obehindrad trafik samt att hela transportsträckan (inklusive lastnings- och lossningsplats) utgörs av farbar väg. Vid vinterförhållande är det mottagarens skyldighet att hålla rent så transporten utan risk kan köra fram till tomtgräns och lossa godset. Chauffören bedömer förutsättningarna för framkomlighet och lossningsplats. 

Merkostnader uppstår om Transportören ej kan slutföra uppdraget beroende på exempelvis:

Mottagaren vägrar ta emot godset
Erforderliga hjälpmedel saknas för lossning
Tillfarten till leveransadressen inte är fri / framkomlig eller körbar
Omlastning till följd av lokala trafikföreskrifter eller begränsad framkomlighet
Avlastnings Zonen ej är fri pga föremål/ bil eller annan egendom.
Höjd begränsningar under 3.2 meter vid infart

Fraktavgift för ovanstående debiteras frakt betalaren till 100% av ordinarie fraktavgift plus eventuella merkostnader.

Avlastning av gods

Gods hanteras alltid med hjälp av pallyftare alternativt flak kran och förutsätter därför fri tillfart till lossningsplatsen utan trappor eller trånga passager. I de fall godset på grund av sin vikt eller storlek i kombination med en svårtillgänglig lossningsplats inte kan hanteras säkert utan risk för skada på person/egendom eller gods, äger föraren rätt att neka avlastning till denna plats. Vi erbjuder ingen hjälp med inbärning av gods manuellt.

Återtagande av gods

Om mottagaren på annat sätt inte vill eller kan ta emot godset, återtas godset och mottagaren aviseras att godset finns på av Sunus.se anvisat centrallager för upphämtning alternativt överenskommelse om ny utkörning. 

I samband med återtag av gods vid leveranshinder uppstår alltid merkostnader som debiteras mottagaren. 

Adressuppgifter

Frakten måste alltid bokas med korrekta kontaktuppgifter och leveransuppgifter. Transportören ansvarar inte för förseningar som orsakas av felaktiga uppgifter.

Felaktighet eller otillräcklig adressuppgift för leverans (t.ex. boxadress, ej sökbar adress) innebär avsteg från Transportörens tidplanen samt tillägg för felaktig sändningsinformation. 

Om beställaren eller annan av beställaren utsedd person inte kan närvara vid leveranstillfället lossas godset vid tomtgräns och fotograferas, beställaren eller annan av beställaren utsedd person måste vara tillgänglig via telefon för eventuella lossnings instruktioner.

Förseningar

Föraren ska i mån av möjlighet ta kontakt med mottagaren i förväg på angivet telefonnummer inom rimlig tid vid en försening av av leveransen, en mindre försening under 60 min meddelas ej. Svarar inte mottagaren på angivet nummer genomförs leveransförsök till angiven leveransadress oavsett. 

Om Transportören inte kan utföra åtaganden mot dig till följd av omständigheter som kan anses ligga bortom Transportören kontroll så utgör detta inte ett avtalsbrott. Transportören förbehåller sig rätten att ändra eller stänga leveranser med kort varsel, exempelvis vid hinder i trafiken p.g.a. väderförhållanden, trafikolyckor eller liknande omständigheter eller vid Force Majeure

Vi ser att du kontaktar oss inom skälig tid om du märker att din vara skulle vara defekt. Returer måste skickas kompletta med originalförpackning och allt medföljande innehåll. För produkter som är trasiga på grund av felaktig användning eller har självförvållade skador gäller inte någon garanti. Garantin är helt personlig och gäller endast för beställaren.

Har vi gjort ett nyutskick men inte mottagit returen, så förbehåller vi oss rätten att debitera kunden för varans kostnad.

Skulle den returnerade varan vara slut i lager när den returneras vid garanti, förbehåller vi oss rätten att erbjuda en likvärdig produkt som ersättning i överenskommelse med kund.

Alla produkter: 2år
Förbruknings varor: Ingen garanti

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Du har dock inte ångerrätt om det pris, som du sammanlagt ska betala understiger 400 kr, eller om du beställt en vara som tillverkats enligt dina anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel. Observera att det enligt lag är du som ska betala kostnaden för returfrakten och enligt lag kan komma att betala för en varas värdeminskning i den mån den beror på att du hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Ångerfristen börjar löpa den dag du mottagit varan. Om du beställt flera varor eller varan du beställt består av flera delar, börjar ångerfristen löpa när du mottagit sista varan respektive den sista delen av varan. Om du ångrar köpet måste varan återlämnas oanvänd, i oskadat skick och med obruten förpackning / försegling / teknisk plombering. Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du kontakta oss för vidare information.

Du kommer utan dröjsmål att få en bekräftelse på att vi mottagit din anmälan, varefter vi behandlar din begäran om återköp enligt konsumentköplagen,

Du kommer därefter att motta ett svar med e-post från oss, i givet fall med information om hur du ska skicka tillbaka varan.

Efter mottagandet av den återsända varan kommer köpesumman att återbetalas till dig inom 14 dagar.

Tjänster: Om du beställt en tjänst, börjar ångerfristen löpa den dag, vi bekräftade din beställning. Om du samtyckt till att en tjänst börjar utföras och denna har slutförts, kan du inte ångra dig, om du dessförinnan gått med på att avstå från ångerrätten. Du har heller inte rätt att ångra dig om tjänsten påbörjats under ångerfristen med ditt samtycke, och tjänsten på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas, om förseglingen brutits eller du har registrerat licensen.

Konsumentverkets blankett för utövande av ångerrätt.

Om du som är privatperson mottagit en skadad produkt, eller om vi skickat fel vara, måste du reklamera varan snarast och senast inom 1 månader från att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Reklamationsrätten är enligt lag 3 år, fel som uppstår inom 6 månader och som inte kan kopplas till feländning eller felmontage skall betraktas som ursprungsfel och täckas av garantin.

Vi lämnar 2 års garanti under förutsättning att produkterna är fackmannamässigt monterade och används enligt instruktioner. Lämnar tillverkaren längre tid på någon del i produkten tillämpar vi alltid till kundens fördel.

Vid reklamation kontaktar du oss via mejl, med ordernummer och personuppgifter och förklarar felet i produkten.

Om vi inte kan skicka en ny vara till dig inom skälig tid, återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktigt skickade varan.

Alla våra produkter kräver en viss typ av kunskap för att monteras på rätt sätt, vi har ingen möjlighet att guida vid installation, utan det är kundens/ beställarens ansvar att i förväg inhämta vilken kunskap som behövs för att montaget skall vara fackmannamässigt.

Köpvillkor Klarna

Här finner du Klarnas betalningsvillkor https://www.klarna.com/se/villkor/

Dessa villkor utgör ett avtal mellan Klarna Bank AB (publ), inklusive våra utländska filialer, (“Klarna”, “vi”, “oss” eller “vår”) och dig (“du” eller “ditt”) som användare av Klarna och de tjänster, produkter och funktioner som beskrivs i dessa villkor, som uppdateras och ändras ibland (“Tjänsterna”). Du registrerar dig för Tjänsterna och ingår ett avtal med Klarna genom att acceptera dessa villkor. Varje gång du använder våra tjänster kommer du att behöva godkänna den aktuella versionen av dessa villkor.

Du kan när som helst komma åt den senaste versionen av dessa villkor via Klarnas App eller på vår webbplats. Du kan även ladda ner villkoren genom att trycka här

 

Beskrivning av tjänsterna

För Klarna handlar shopping inte endast om att hitta bra saker och betala för dem – utan också om att få en bra shoppingupplevelse i din favoritbutik, en toppmodern app och mer därtill. Enkelt uttryckt: en smoooth upplevelse, både före och efter ett köp. Dessa villkor förklarar mer detaljerat vad detta betyder. Notera dock att ytterligare villkor kan komma att gälla för Klarnas olika betaltjänster, vilket innebär att om du väljer att betala med någon av Klarnas betaltjänster så kan du behöva acceptera ytterligare villkor.

 

1. AUTOMATISK IFYLLNING AV DIN INFORMATION

För att du ska få en smoooth och friktionsfri shoppingupplevelse kan vi komma ihåg viss information om dig och använda den informationen för automatisk ifyllning av olika adressfält m.m. Detta kommer att spara dig tid och istället låta dig fokusera på andra viktigare saker, än att fylla i samma information om och om igen. Låt oss beskriva hur detta fungerar.

 

Automatisk ifyllning genom angivande av begränsad information

När du använder Klarnas Tjänster kan vi komma att fråga efter information som namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum och/eller personnummer, samt även annan information om tillämpligt. Vi kommer spara denna information i våra system, och när du återkommer till oss eller använder våra Tjänster behöver du endast ange en del av denna information, såsom e-postadress och postnummer eller personnummer (beroende på land), för att vi ska kunna fylla i kvarstående fält med din övriga information.

 

Automatisk ifyllning genom en Klarna cookie

En annan metod vi kan använda för att fylla i din information automatiskt är genom att Klarna placerar en cookie på din enhet (dator, surfplatta, mobiltelefon, etc.). Du kan välja att lagra din information såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress, kortnummer, födelsedatum och/eller personnummer hos Klarna. Om du väljer att göra detta, kommer Klarna använda cookies för att hämta informationen nästa gång du använder våra Tjänster, med samma enhet. Vi kommer då att automatiskt fylla i din information.

Mer information om hur vi använder cookies hittar du i vår Cookiepolicy.

 

Deaktivering av automatisk ifyllning

Om du inte vill använda funktionen för automatisk ifyllning kan du kontakta oss för att justera dina inställningar. Du kan också justera dina inställningar direkt i Klarnas app, eller i köpflödet i kassan hos en butik som använder Klarna. Du kan när som helst ta bort cookies från din enhet, vilket också kommer att ta bort cookies satta av Klarna.

 

Automatisk ifyllning när du shoppar direkt från Klarnas app

När du använder Klarnas App kan vi hjälpa dig att fylla i din information automatiskt på den sida som du använder. Detta möjliggörs genom att du är i inloggat läge i appen och att vi då vet att det är du som använder våra Tjänster.

 

Förvalda och föredragna betalmetoder

Klarna kan presentera tillgängliga betalningssätt i olika ordning baserat (i) antingen på vad du föredrar om du själv valt ett specifikt betalningssätt som din favorit, (ii) om lagstiftning kräver att vi listar tillgängliga betalsätt i viss ordning, eller (iii) om som vi bedömer vara det betalsätt du främst föredrar då du handlar. Denna behandling och presentation påverkar dock inte vilka betalningssätt som är tillgängliga för dig. För denna bedömning behandlar Klarna information om hur du interagerar med Klarna såsom information om dina tidigare valda betalningssätt, de betalningssätt du valt som favorit, köpbelopp samt butik. 

 

2. KLARNAS APP

Klarnas App, tillgängliggjord via en mobilapp eller webbportal, är din shoppingassistent online och utgör ditt nav för de köp du gör med Klarna, samt alla andra fantastiska funktioner som Klarna erbjuder.

I Appen kan du betala dina köp, följa dina paket och massa annat. Vissa funktioner aktiveras i samband med att du laddar ner Appen eller loggar in på Klarna.com, medan andra kan aktiveras av dig efter att du loggat in. Exakt vilka funktioner som finns kan variera något beroende på vilket lands version du har av appen. Klarna uppdaterar löpande appen med nya funktioner och förbättringar. Några av de funktioner vi är mest stolta över är:

 • Översikt av dina köp och transaktioner gjorda med Klarna

 • Hantering av dina betalningar

 • Enkel kommunikation med Klarna

 

Exempel på andra funktioner som vi kan erbjuda beroende på land:

 • Shoppingtjänster såsom sökfunktioner, översikt över butiker som vi tror att du kommer att gilla, samt personliga rekommendationer, erbjudanden och annat innehåll

 • Handla med Klarnas betalmetoder – även i butiker som ännu inte använder Klarna

 • Spårning av order, leverans eller paket

 • Enkelt att hantera returer och återbetalningar

 • Planering av din ekonomi

 • Visa och spara dina köp, transaktioner, kvitton, bilder och annat material

 • Se dina lagda ordrar gjorda i butiker eller enheter som inte är relaterade till Klarna

 • Skapa och dela samlingar av varor och tjänster

 • En assistent som föreslår ifyllning av olika uppgifter (såsom betalningsmetod, kortinformation, leveransadress) med hjälp av automatisk ifyllning av information 

 • Översikt av transaktioner som du har gjort med ett av Klarna’s dotterbolag (Sofort GmbH, Billpay GmbH eller Klarna Inc.) Detta kommer endast att ske efter det att du anslutit dig till dessa tjänster hos ett eller flera av dessa dotterbolag. Transaktionsdata Information om dessa transaktioner, t.ex. namn, adress, bankkontonummer, datum för köp, belopp, beställningsinformation och köpta varor, kommer då att överföras till Klarna.

 

Som användare av Klarnas App kan du välja att ladda upp, publicera och dela innehåll, t.ex. samlingar, bilder och smeknamn. I samband med att du delar innehåll godkänner du att innehållet blir tillgängligt publikt, vilket innebär att informationen blir tillgänglig för andra, och kan användas och delas vidare av.

Du får endast ladda upp, publicera eller dela innehåll som du har rätt att använda för dessa syften, och som inte bryter mot lagen, detta avtal eller tredje parts rättigheter. 

Du samtycker till att inte ladda upp, publicera eller dela innehåll som är olagligt, bedrägligt, olämpligt, hotfullt, inskränker andras rättigheter, är kränkande eller kriminellt (såsom hets mot folkgrupp, barnpornografi eller olagliga skildringar av våld), kan uppfattas som trakasserier, eller; överföra innehåll som innehåller virus, trojanska hästar, spionprogram, skadlig kod eller andra skadliga program; distribuera oönskad reklam (skräppost).

Klarna förbehåller sig rätten, utan skyldighet, att övervaka, granska, justera, inaktivera eller ta bort innehåll, utan att underrätta dig eller en tredje part, enligt vårt eget gottfinnande.

Du är själv ansvarig för din uppladdning, publikation och delning av innehåll, och godkänner att ersätta och hålla Klarna skyddad från skador, förlust eller kostnad orsakad av din uppladdning, publikation eller delning av innehåll, inklusive krav riktade från tredje part mot Klarna.

 

3. VISA TIDIGARE KÖP OCH TRANSAKTIONER

Vi sparar information om dina tidigare köp och transaktioner i Klarnas App. Som en del av Tjänsterna som tillhandahålls under dessa villkor gör Klarna det möjligt för dig att se information om dina köp och transaktioner i Klarnas app. 

Om du vill lära dig mer om hur Klarna använder denna information, eller annan information vi har om dig, se vår Dataskyddsinformation.

 

4. ERBJUDANDEN OCH FÖRMÅNER

Klarna kan komma att presentera erbjudanden och förmåner som exempelvis rabatter, särskilda evenemang, förtur till produkter, rea-kampanjer, butikserbjudanden, prover och gåvor. Vilka erbjudanden och förmåner som ges till dig baseras på bland annat antal köp, belopp du handlat för och/eller din användning av Klarnas Tjänster.

 

Kostar det något att använda dessa tjänster?

De Tjänster som erbjuds av Klarna är avgiftsfria. Observera att ränta och avgifter kan tillkomma vid användning av vissa Tjänster. Se därför till att kontrollera den specifika information som tillhandahålls för den valda Tjänsten.

 

Förbättring av tjänsterna

Vi jobbar ständigt med att förbättra våra kunderbjudanden så att du får en ännu mer smoooth användarupplevelse. Detta kan innebära förändringar i detta avtal. I dessa fall kommer vi be dig att acceptera villkoren igen innan du använder våra Tjänster.

 

Dataskydd och dina personuppgifter

Om du laddar upp, publicerar eller delar information om dig i Klarna-appen som medför att Klarna behandlar information gällande politiska åsikter eller filosofisk övertygelse, fackföreningsmedlemskap, uppgifter om hälsa eller sexliv (så kallade “särskilda kategorier av personuppgifter” enligt EU-förordningen 2016/679 (“GDPR”)), så samtycker du till att vi hanterar den datan för att utföra våra Tjänster. 

Hur Klarna behandlar dina personuppgifter när vi tillhandahåller våra Tjänster, beskrivs i vår Dataskyddsinformation. Där kan du också hitta mer information om dina rättigheter vad gäller dina personuppgifter, samt hur du kan kontakta oss om du har frågor.

 

Kortbetalningar

När du gör ett köp med Klarna kan du använda ett antal olika finansieringskällor, inklusive debit-, kredit- eller förbetalda kort. Din finansieringskälla kommer att sparas i din Klarna-profil tills dess att du tar bort den från din profil eller i de fall hela din profilen raderas. Genom att välja att spara dina kortuppgifter hos Klarna godkänner du att Klarna debiterar den registrerade finansieringskällan för eventuella efterföljande köp med Klarna. Du kommer inte att debiteras förrän dess du gör ett köp. Om inte den finansieringskälla som du valt som standard kan debiteras för ett köp, inklusive avbetalningsplaner eller prenumerationer, godkänner du att Klarna försöker debitera någon av de andra finansieringskällor som du registrerat i din Klarna-profil. 

 

Dina skyldigheter

Vid användning av Tjänsterna ska du alltid uppge korrekt information och använda din rätta identitet. All användning av information som inte tillhör dig, eller som du av andra skäl inte är behörig att använda, eller användning av Tjänsterna på ett icke föreskrivet sätt, kommer att ses som missbruk. Eventuella uppgifter relaterade till missbruk eller misstänkt missbruk kan komma att sparas och användas för framtida riskbedömning och som skydd för berörd(a) part(er). Klarna förbehåller sig rätten att blockera Tjänsterna för framtida användning.

Om du laddar upp, importerar eller delar material med Klarna, så som bilder, texter, kvitton, information om varor, tjänster eller leveranser, eller annat material, så ger du Klarna en royaltyfri rätt att använda och publicera detta material för att tillhandahålla Tjänsterna. Vi har rätt att ta bort och radera material som är uppladdat eller delat till oss, om det krävs på grund av lag, är stötande, kränkande, eller inskränker andras rättigheter. Du är fullt ut ansvarig för allt material som du laddar upp eller delar med oss.

Du bekräftar och godkänner att om du laddar upp, importerar eller delar innehåll som är kränkande, hotfullt, stötande, eller bryter mot lagen, eller som Klarna rimligen kan anta kommer att bryta mot lagen, eller ditt avtal med Klarna, kan vi komma att avsluta eller inaktivera ditt användande av Klarna-appen.

 

Tredjeparts tjänster

Vissa funktioner som du har möjlighet att använda kan innehålla tjänster som tillhandahålls av tredje part. Spårningsfunktioner tillhandahållna av logistikföretag är ett exempel på detta. När du använder funktioner som är beroende av tjänster från tredje part, godkänner du att Klarna använder dessa tjänster för din räkning.

Ditt användande av Google Maps i Klarnas betalmetoder (exempelvis genom att söka efter din adress i adressfältet) och i Klarnas app, lyder under, vid varje tillfälle, gällande Google Maps/Google Earth’s Användarvillkor samt Google’s Sekretesspolicy.

För att förhindra missbruk av Klarnas app via webben, kan Klarna använda reCAPTCHA, vilket medför att du som användare kan komma att behöva acceptera Google’s Användarvillkor och Sekretesspolicy.

Klarnas App är tillgänglig via distributionsplattformar som tillhandahålls från tredje parter (“Application stores”). Du kan behöva förhandsregistrera dig för att kunna använda vissa av dessa distributionsplattformar. Klarna har inget inflytande i förhållande till insamling, behandling och användning av personuppgifter som utförs av dessa tredje parter.

 

Giltighetstid och uppsägning

Detta avtal gäller tillsvidare. Det betyder att det gäller tills antingen du, eller Klarna, säger upp det. Både Klarna, och du, kan när som helst säga upp avtalet. Observera att i de fall avtalet sägs upp kommer användningen av våra Tjänster, inklusive alla funktioner som tillhandahålls i eller hanteras via Klarnas app, inte längre att vara tillgängliga.

 

Elektronisk kommunikation

Genom att acceptera dessa villkor godkänner du till att Klarna får tillhandahålla all kommunikation, betalningsinformation, villkor för våra Tjänster, information vi måste tillhandahålla enligt lag, samt annan information till dig, elektroniskt. Inklusive via Klarnas webbplats, app eller till den e-postadress (er) som du angivit till oss.

Uppdaterar din kontaktinformation

Du ansvarar för att Klarna har din aktuella e-postadress samt mobilnummer så att vi kan kommunicera med dig elektroniskt. Om du behöver uppdatera din primära e-postadress, vänligen kontakta kundtjänst för att göra ändringen.

Frågor

Om du har frågor gällande hur vi kommunicerar med dig, eller elektronisk kommunikation i allmänhet, vänligen kontakta vår kundtjänst.

 

Överlåtelse eller överföring

Du får inte överlåta eller överföra några rättigheter eller skyldigheter du har enligt dessa villkor. I den utsträckning som inte annars redan tillåts enligt tillämplig lag, kan Klarna, när som helt, överlåta eller överföra dessa villkor eller de rättigheter och/eller skyldigheter som gäller enligt dessa villkor, dock förutsatt att sådan överföring eller överlåtelse inte är till din nackdel, och inte ändrar de rättigheter och skyldigheter du har enligt dessa villkor. 

 

Klarna

Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, telefonnummer: +46 8 120 120 00, fax: +46 8 120 120 99, e-postadress: [email protected], är svensk bank registrerad hos Bolagsverket under registreringsnummer 556737-0431. Verkställande direktör är Sebastian Siemiatkowski. Klarna Bank AB (publ) har tillstånd att erbjuda finansiella tjänster och står under Finansinspektionen tillsyn. Klarnas registrering hos Finansinspektionen, samt information om vilka länder Klarnas Tjänster har passporterats till, finns på Finansinspektionens hemsida.

 

Klagomål

För klagomål tillämpas informationen som finns på www.klarna.com/se. Genom att använda våra Tjänster samtycker och godkänner du till att Klarna tillhandahåller all kommunikation gällande klagomål elektroniskt. Om du har ett klagomål gentemot Klarna kan du skicka in ditt klagomål till oss via kundtjänst, genom att använda chattfunktionen eller e-post.

Om vi inte lyckas lösa ditt klagomål kan du anmäla ditt ärende till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Klarna deltar i ARN:s tvistlösningsförfarande och är skyldiga att göra det enligt rådande lag. Mer information hittas på ARN:s hemsida. Du kan skicka in ditt klagomål på något av Europeiska Unionens officiella språk via ODR-plattformen som tillhandahålls av Europeiska kommissionen, och ärendet kommer därefter att överlämnas till ARN. Du kan också kontakta ARN genom post eller personligen: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, Sverige, besöksadress: Kungsholmstorg 5, Stockholm

———————————————————

 

Detta avtal updaterades den 21 Januari 2021.

Klarna värnar om din personliga integritet, vilket innebär att vi alltid samlar in och hanterar personuppgifter ansvarsfullt och med din integritet i åtanke. Denna Dataskyddsinformation förklarar hur Klarna Bank AB (publ) (“Klarna”) samlar in och använder dina personuppgifter när du använder Klarnas tjänster (“Tjänster”) och blir kund till oss. Exempel på användning av våra Tjänster är när du betalar med något av våra betalningssätt, kontaktar oss, använder Klarnas webbportal eller mobilapp (“Klarna-appen”), eller när dina kontaktuppgifter förifylls automatiskt i kassan hos en butik som använder Klarna. Denna Dataskyddsinformation beskriver också dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter och hur du kan göra dina rättigheter gällande.
 

Denna Dataskyddsinformation gäller, med undantag för vad som beskrivs i Avsnitt 1 nedan, alla personuppgifter som Klarna behandlar. Därför är det viktigt att du läser och förstår denna Dataskyddsinformation.
 

Vissa av våra Tjänster ger dig tillgång till innehåll och funktioner som erbjuds av andra företag än Klarna (Tredjepartstjänster”). Detta är exempelvis fallet när vi länkar till tredje parts hemsidor från våra hemsidor, eller när du besöker tredje parts hemsidor genom webbläsaren i Klarna-appen. Den här Dataskyddsinformationen gäller inte insamlingen och användningen av dina personuppgifter i Tredjepartstjänster, och Klarna är inte ansvarig för dessa tredje parters behandling av dina personuppgifter. 
 

“Vi”, “våra”, eller “oss” syftar på Klarna Bank AB (publ), registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556737-0431 och med huvudkontor på Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. I enlighet med EU:s dataskyddslagstiftning är vi personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du ger oss eller som vi samlar in om dig, och vi är ansvariga för att säkerställa att vi använder dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.
 

1. Annan dataskyddsinformation från Klarna

Tjänsterna Klarna Ident och Klarna Open Banking använder dina personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i den särskilda dataskyddsinformation som visas i anslutning till att du använder de Tjänsterna. Den särskilda dataskyddsinformationen gäller istället för den information som ges här. Särskild dataskyddsinformation kan också gälla för specifika kampanjer eller erbjudanden under en begränsad tid. Det framgår i sådant fall av kampanjen eller erbjudandet i fråga. 
 

Är du anställd av Klarna, arbetssökande, eller anställd hos en butik som samarbetar med Klarna är annan dataskyddsinformation tillämplig för Klarnas behandling av dina personuppgifter för dessa syften, och du kommer att tillhandahållas aktuell dataskyddsinformation i samband med din kontakt med Klarna. Kontakta oss på kontaktuppgifterna i Avsnitt 13 nedan om du vill ha en kopia av aktuell dataskyddsinformation. 

 

2. Vilka personuppgifter använder vi?

2.1 Information du ger till oss 

Du kan komma att ge oss information om dig själv när du använder någon av Klarnas Tjänster, till exempel när du väljer att betala med någon av Klarnas betalningssätt, kontaktar oss, eller använder Klarna-appen. Notera att du endast får ge oss dina egna personuppgifter när du använder Tjänsterna, för att Tjänsterna ska kunna tillhandahållas på ett korrekt sätt.
 

Beroende på vilken Tjänst du använder, kan denna information vara:

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter: namn, födelsedatum, personnummer, titel, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, nationalitet, lön etc.

 • Betalningsinformation: kredit- och kontokortsuppgifter (kortnummer, giltighetsdatum och CVV-kod), bankkontonummer etc.

 • Särskilda kategorier av personuppgifter: du kan, helt frivilligt, välja att ge oss information som utgör “särskilda kategorier” av personuppgifter enligt EU förordning 2016/679 (“GDPR”), vilket inkluderar information som avslöjar religiös övertygelse, politisk eller filosofisk åskådning, fackföreningsmedlemskap, eller utgör information om hälsa, sexualliv, eller sexuell läggning. Vi kommer aldrig att efterfråga sådana uppgifter för att tillhandahålla våra Tjänster. Att ge oss sådana uppgifter är helt frivilligt och baseras på ditt uttryckliga samtycke. Vänligen se Avsnitt 5 för information om hur du kan återkalla ditt samtycke. 

Du kan när som helst ändra din profilinformation såsom dina kontaktuppgifter och annan redigerbar information. Detta kan antingen göras via Klarna-appen eller genom att kontakta oss.

 

2.2 Information vi samlar in om dig 

Beroende på vilka Tjänster du väljer att använda kan vi komma att samla in följande information om dig, antingen själva eller via tredje parter (till exempel kreditupplysningsbyråer, bedrägeribekämpningsbyråer, butiker eller publika databaser): 

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter – namn, födelsedatum, personnummer, titel, yrke, kön, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, ålder, nationalitet etc.

 • Information om varor/tjänster – detaljer angående de varor/tjänster du har köpt eller beställt, till exempel typ av vara eller leveransspårningsnummer.

 • Finansiell information – finansiell information inhämtad från tredje parter såsom din inkomst, eventuella krediter, negativ betalningshistorik och tidigare betalnings- och kreditgodkännanden.

 • Information om hur du interagerar med Klarna – hur du använder våra Tjänster, inklusive information om utestående och historisk skuld och din återbetalningshistorik med Klarna, teknisk data såsom svarstid för sidor, nedladdningsfel, personliga preferenser, din interaktion med Klarnas kundtjänst etc.

 • Inspelade telefonsamtal – vi spelar in telefonsamtal när du kontaktar vår kundtjänst.

 • Information om hur du interagerar med butiker – dina kontakter med butiker du handlat hos eller besöker, såsom information om du mottagit varor och typ av butik.

 • Enhetsinformation – exempelvis IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning. För att få mer information om hur vi samlar in information från din enhet, eller sparar information på din enhet, se Avsnitt 11 nedan.

 • Information från externa sanktionslistor och PEP-listor – vi kan komma att jämföra din information mot listor på personer som omfattas av sanktioner, och listor över personer som utgör så kallade Politiskt Exponerade Personer. Dessa listor inkluderar information såsom namn, födelsedatum, födelseplats, yrke eller position, och anledningen till att de finns på listan ifråga.

 • Tjänstespecifika personuppgifter – inom ramen för vissa av våra Tjänster kan vi hämta in och behandla ytterligare personuppgifter som inte täcks av kategorierna ovan. Se Avsnitt 4 nedan för att få reda på vilka dessa ytterligare personuppgifter är för respektive Tjänst.
   

3. Vilka personuppgifter behandlar vi, för vilket ändamål, och med vilken rättslig grund?

Beroende på vilka Tjänster du använder kan Klarna komma att behandla dina personuppgifter för de ändamål som listas nedan, med stöd av de rättsliga grunder som redogörs för vid varje ändamål. Du kan se mer specifik information om hur dina personuppgifter behandlas i vissa av våra Tjänster i Avsnitt 4 nedan.


Behandling för att tillhandahålla Tjänsterna

Ändamålet med behandlingen

Personuppgifter

Rättslig grund för behandlingen

För att administrera kundrelationen med dig på olika sätt, till exempel för att administrera din betalning eller utföra skyldigheter enligt ett kreditavtal mellan dig och oss.

Kontakt- och identifikationsuppgifter, betalningsinformation, information om varor/tjänster, finansiell information, information om hur du interagerar med Klarna, information om hur du interagerar med butiker, enhetsinformation, och tjänstespecifika personuppgifter. 

Fullgörande av avtal.

Skapa och skicka information till dig i elektroniskt format (inte marknadsföring).

Kontakt- och identifikationsuppgifter, betalningsinformation, information om varor/tjänster, finansiell information, information om hur du interagerar med Klarna, information om hur du interagerar med butiker, enhetsinformation och tjänstespecifika personuppgifter.

Fullgörande av avtal.

Undersöka vilken kommunikationskanal som är mest lämplig för att komma i kontakt med dig om utestående skuld.

Kontakt- och identifikationsuppgifter, finansiell information (om vi har detta tillgängligt) och information om hur du interagerar med Klarna.

Klarna har ett berättigat intresse att kunna kontakta dig på det mest effektiva sättet. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här ändamålet.

Undersöka i vilken ordning olika betalningssätt ska presenteras för dig i kassan hos en butik som använder Klarna. Den här behandlingen påverkar dock inte vilka betalningssätt som är tillgängliga för dig.

 

Om du inte vill att vi ska utföra denna behandling av dina uppgifter kan du meddela oss detta genom att kontakta oss med kontaktuppgifterna nedan.

 

Den här behandlingen utgör profilering. Se Avsnitt 6 för mer information om profilering.

Kontakt- och identifikationsuppgifter, information om varor/tjänster, information om hur du interagerar med Klarna, och information om hur du interagerar med butiker.

Om du har accepterat Klarnas Användarvillkor som beskrivs i Avsnitt 4.4, så är den rättsliga grunden fullgörande av avtal.

 

Har du däremot inte accepterat Klarnas Användarvillkor så är den rättsliga grunden för den här behandlingen berättigat intresse, då Klarna (och du som kund) har ett berättigat intresse av att ditt föredragna betalningssätt presenteras på ett framträdande sätt i kassan.

 

Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här ändamålet.

Utföra kundnöjdhetsundersökningar om våra Tjänster (till exempel efter att du har kontaktat vår kundtjänst), via e-post, sms, telefon eller genom andra kommunikationskanaler.

 

Du kan invända mot detta när som helst. Du kommer också att få information om hur du kan avanmäla dig från detta varje gång du kontaktas för detta ändamål. 

Kontakt- och identifikationsuppgifter, information om varor/tjänster, information om hur du interagerar med Klarna, och information om hur du interagerar med butiker.

Klarna har ett berättigat intresse att kunna utföra kundnöjdhetsundersökningar.

Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här ändamålet.

Utföra kreditprövning innan kredit beviljas (Se Avsnitt 4.1 om Klarnas Tjänster som innebär att kredit lämnas och Avsnitt 7.4 om hur vi samarbetar med kreditupplysningsbyråer). 

Kontakt- och identifikationsuppgifter, finansiell information och information om hur du interagerar med Klarna.

Följa lag, när krediten ifråga regleras i lag. För de fall krediten inte är reglerad i lag utförs behandlingen för att kunna fullgöra kreditavtalet.

Förhindra IT-attacker (exempelvis DDoS attacker) mot Klarnas tjänster, som en del av vår strävan att hålla våra Tjänster säkra.

Kontakt- och identifikationsuppgifter, information om hur du interagerar med Klarna, information om hur du integrerar med butiker, och enhetsinformation.

Klarna har ett berättigat intresse att hålla Klarnas tjänster säkra. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här ändamålet.


 

För att kunna hantera dig som en sårbar kund (d.v.s. om du på grund av särskilda omständigheter är i en utsatt position).

Kontakt- och identifikationsuppgifter, information om hur du interagerar med Klarna och särskilda kategorier av personuppgifter.

Baserat på ditt samtycke.

Förbättra våra Tjänster, internutbildning och kvalitetsgranskning, och för att dokumentera vad som diskuterats och bestämts mellan dig och Klarnas kundtjänst.

Inspelade telefonsamtal.

Klarna har ett berättigat intresse i att förbättra våra Tjänster genom att utbilda våra medarbetare, granska kvaliteten av våra Tjänster, och dokumentera vad som diskuterats och bestämts mellan dig och Klarnas kundtjänst. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja detta intresse, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här ändamålet.

Överföra dina personuppgifter till butiker, leverantörer och andra mottagare (se Avsnitt 7 för mer information hur vi delar dina uppgifter och varför).

Alla kategorier av personuppgifter som listas i Avsnitt 2.

Varierar beroende på mottagare, se mer under Avsnitt 7. Till exempel har Klarna ett berättigat intresse att använda leverantörer för att tillhandahålla sina Tjänster och vi kan ha legala skyldigheter att dela din data med myndigheter. Datadelning med betaltjänstleverantörer är nödvändigt för att utföra betaltjänstavtalet med dig. 

Utföra riskanalys, förhindra bedrägerier, och riskhantering (till exempel genom att verifiera din identitet, utföra kontroller mot bedrägeribekämpningsbyråer och liknande byråer). 

 

Se Avsnitt 7 för en mer detaljerad beskrivning av de företag vi samarbetar med för bedrägeribekämpning.

Kontakt- och identifikationsuppgifter, betalningsinformation, information om varor/tjänster, finansiell information, information om hur du interagerar med Klarna, information om hur du interagerar med butiker, och enhetsinformation.

Klarna och andra parter (framförallt våra kunder) har berättigade intressen i att risker för Klarnas verksamhet hanteras, såsom risker förknippade med bedrägerier. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja dessa intressen, och att våra intressen väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för de här ändamålen.

 

Klarna har också legala skyldigheter att fastställa sina kunders identitet.

Utföra skuldindrivningstjänster, d.v.s. att driva in och sälja skulder. 

Kontakt- och identifikationsuppgifter, information om varor/tjänster, finansiell information, information om hur du interagerar med Klarna, och information om hur du integrerar med butiker.

Klarna har ett berättigat intresse att driva in och sälja skulder. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här ändamålet..

 

Produktutveckling

Anonymisera dina personuppgifter för produktutveckling för att analysera kundbeteenden.

Kontakt- och identifikationsuppgifter, betalningsinformation, information om varor/tjänster, finansiell information, information om hur du interagerar med Klarna, information om hur du interagerar med butiker, enhetsinformation och tjänstespecifika personuppgifter.

Klarna har ett berättigat intresse att anonymisera dina personuppgifter för produktutveckling för att analysera kundbeteenden. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här ändamålet.

Utföra dataanalys för produktutveckling och produkttestning (till exempel för att förbättra våra risk- och kreditmodeller).

Kontakt- och identifikationsuppgifter, betalningsinformation, information om varor/tjänster, finansiell information, information om hur du interagerar med Klarna, information om hur du interagerar med butiker, enhetsinformation, information från externa sanktionslistor och PEP-listor och tjänstespecifika personuppgifter.

Klarna har ett berättigat intresse att utföra dataanalys för produktutveckling och produkttestning. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja detta intresse, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här ändamålet.

Möjliggöra intern forskning och skapa statistiska modeller. 

Kontakt- och identifikationsuppgifter, betalningsinformation, information om varor/tjänster, finansiell information, information om hur du interagerar med Klarna, information om hur du interagerar med butiker, enhetsinformation och tjänstespecifika personuppgifter

Klarna har ett berättigat intresse att möjliggöra intern forskning och skapa statistiska modeller. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja detta intresse, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här ändamålet.

Möjliggöra extern forskning, till exempel via universitet eller andra organisationer.

Kontakt- och identifikationsuppgifter, betalningsinformation, information om varor/tjänster, finansiell information, information om hur du interagerar med Klarna, information om hur du interagerar med butiker, enhetsinformation och tjänstespecifika personuppgifter

Klarnas har ett berättigat intresse att främja forskning i sin verksamhet, och att bidra till ett allmänt intresse i form av att främja forskning. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja detta intresse, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här ändamålet.


 

 

Regelefterlevnad och för att skydda Klarna från legala anspråk

Följa tillämplig lagstiftning, såsom penningtvättslagstiftning och redovisningsregler, kapitaltäckningsregler etc.

Kontakt- och identifikationsuppgifter, betalningsinformation, information om varor/tjänster, finansiell information, information om hur du interagerar med Klarna, information om hur du interagerar med butiker, enhetsinformation, information från externa sanktionslistor och PEP-listor, och tjänstespecifika personuppgifter

Följa lag.

Jämföra personuppgifter mot listor över personer som omfattas av sanktioner, eller utgör så kallade Politiskt Exponerade Personer.

Kontakt- och identifikationsuppgifter, information från externa sanktionslistor och PEP-listor.

Följa lag.

Skydda Klarna från legala anspråk och ta tillvara Klarnas legala rättigheter.

Alla kategorier av personuppgifter som listas i Avsnitt 2.

Klarna har ett berättigat intresse att skydda Klarna från legala anspråk och ta tillvara sina legala rättigheter. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja detta intresse, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här ändamålet.

 

Tillhandahålla marknadsföring

Tillhandahålla marknadsföring och erbjudanden till dig om våra Tjänster.

 

Du kan alltid avanmäla dig från detta genom att kontakta oss, se Avsnitt 13.

Kontakt- och identifikationsuppgifter, information om hur du interagerar med Klarna, information om hur du integrerar med butiker, och tjänstespecifika personuppgifter.

Klarnas har ett berättigat intresse att tillhandahålla marknadsföring och erbjudanden till dig om våra Tjänster. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här ändamålet.

Bestämma vilken marknadsföring vi ska tillhandahålla dig. Denna behandling upphör om du avanmäler dig från att ta emot marknadsföring. Behandlingen kan utgöra profilering, som vi beskriver i Avsnitt 6.

Kontakt- och identifikationsuppgifter, information om varor/tjänster, information om hur du interagerar med Klarna, information om hur du integrerar med butiker, enhetsinformation och tjänstespecifika personuppgifter.

Klarna har ett berättigat intresse att avgöra vilken marknadsföring vi ska tillhandahålla dig. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här ändamålet.

Tillhandahålla länkar som är sponsrade till produkter och tjänster från butiker. 

Information om varor/tjänster, information om hur du interagerar med Klarna, information om hur du integrerar med butiker, enhetsinformation och tjänstespecifika personuppgifter.

Klarna har ett berättigat intresse att tillhandahålla länkar som är sponsrade till dig för att främja butiker i Klarna-appen och på vår hemsida. 

 

Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här ändamålet.

 

4. Särskilt om personuppgiftsbehandling i vissa av Klarnas Tjänster

Det här avsnittet beskriver viss behandling av dina personuppgifter som är specifik för en viss Tjänst. För att få mer information om våra Tjänster och deras funktionalitet se användarvillkoren för respektive Tjänst.
 

4.1 Klarnas Tjänster som innebär att kredit lämnas

Följande Tjänster inkluderar ett lämnande av kredit till dig: Få först. Betala sen. (faktura), Betala direkt (om det involverar betalning via autogiro), Dela upp, samt Klarnakortet och engångskortet (vilka båda erbjuds i Klarna-appen). För att kunna tillhandahålla dessa Tjänster gör vi en kreditbedömning av dig. Kreditbedömningen baseras på kontakt- och identifikationsuppgifter, information om hur du interagerar med Klarna, samt finansiell information. Finansiell information inkluderar extern information som inhämtats från kreditupplysningsbyråer, såsom inkomst och betalningsanmärkningar. Du kan läsa mer om vår användning av kreditupplysningsbyråer under Avsnitt 7.4 nedan. 

 

Klarnakortet och engångskortet

När du ansöker om Klarnakortet och engångskortet (tillgängliga i Klarna-appen) utför Klarna en kreditbedömning av dig, på samma sätt som för våra andra kredittjänster. Om du har Klarnakortet uppdaterar Klarna sedan kontinuerligt vår kreditbedömning av dig baserat på information om hur du interagerar med Klarna.

Vi delar uppgifter om dig och dina köp när du använder Klarnakortet med VISA och med medlemmar inom VISA:s kortnätverk, i den utsträckning det är nödvändigt för att utföra korttransaktionerna, förhindra bedrägerier och följa regler för VISA:s kortnätverk. Om du förnyar ditt Klarnakort eller får ett nytt kort kommer vi att överföra denna information till VISA för att VISA ska kunna informera tredje parter med vilka du tidigare valt att spara dina kortuppgifter (till exempel för återkommande transaktioner).

Om du adderar Klarnakortet till din digitala plånbok kan vi behöva dela dina uppgifter med leverantören av plånboken ifråga, i enlighet med den leverantörens dataskyddsinformation.

 

4.2 Erbjudanden eller eventinbjudningar som postats på sociala medier

Om du har klickat på ett av våra erbjudanden eller eventinbjudningar som postats på sociala medier kan vi få tillgång till kontaktinformation som utgör del av din profil (exempelvis ditt namn, e-postadress, telefonnummer och annan relevant affärsinformation såsom din arbetsgivares namn, adress samt typ av företag). Vi använder denna information för att tillhandahålla dig den efterfrågade Tjänsten, samt kan tillhandahålla marknadsföring och erbjudanden till dig om våra Tjänster. Du kan alltid avanmäla dig från detta genom att kontakta oss, se Avsnitt 13.

 

4.3 Klarnakonton (spar- och betalkonton)

Om du har ett Klarnakonto kommer Klarna även att behandla information om dina transaktioner och dina insättningar. Om du utför transaktioner eller betalningar till andra konton kommer Klarna att vidarebefordra ditt namn och kontonummer till mottagaren och mottagarens finansiella institut.

Om du har gjort betalningar till ett Klarnakonto kommer Klarna även att behandla den information som erhållits från den bank du använde för transaktionen, såsom ditt namn och kontonummer.

 

4.4 Klarnas användarupplevelse tillhandahållen enligt Klarnas Användarvillkor

För att kunna tillhandahålla en smoooth användarupplevelse, såväl innan som efter att du har gjort ett köp, tillhandahåller Klarna de Tjänster som beskrivs nedan, och som också beskrivs närmare i Klarnas Användarvillkor. Dessa Tjänster innebär följande behandling av dina personuppgifter:


Visa tidigare köp

Vi sparar information om varor/tjänster du köpt genom användande av våra Tjänster, eller annars väljer att ge oss tillgång till, för att kunna visa denna information för dig.


Automatisk ifyllning av dina uppgifter

Automatisk ifyllning av dina kontaktuppgifter kan göras på två sätt; genom din interaktion och/eller genom en cookie:


Automatisk ifyllning genom din interaktion

När du använder Tjänsterna kan vi komma att fråga efter kontakt- och identifikationsuppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum och/eller personnummer samt även andra uppgifter om tillämpligt. Vi kommer spara denna information i våra system, och när du återkommer till oss eller använder våra Tjänster behöver du endast ange vissa uppgifter, såsom telefonnummer, e-postadress, postnummer eller personnummer, för att vi ska kunna automatiskt fylla i kvarstående fält med dina övriga uppgifter.


Automatisk ifyllning genom cookies

En annan metod vi kan använda för att automatiskt fylla i dina uppgifter är att placera cookies på din enhet (dator, surfplatta, mobiltelefon etc.), vilket gör det möjligt för dig att välja att spara dina uppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, personnummer, och kortdetaljer med Klarna. Om du gör detta använder vi sedan cookies för att hämta denna information från Klarna när du använder våra Tjänster med samma enhet. Vi kommer då att automatiskt fylla i dina uppgifter när du interagerar med Klarna.


Deaktivering av automatisk ifyllning

Om du inte vill använda funktionen för automatisk ifyllning kan du kontakta oss för att justera dina inställningar. Du kan också justera dina inställningar i Klarna-appen eller i köpflödet i kassan hos en butik som använder Klarna. Du kan också när som helst ta bort cookies från din enhet, vilket också kommer att ta bort våra cookies.

 

Förvalda och föredragna betalningssätt

Klarna kan komma att presentera de betalningssätt som vi bedömer att du föredrar först då du handlar. Denna behandling och presentation påverkar dock inte vilka betalningssätt som är tillgängliga för dig. För denna bedömning behandlar Klarna information om hur du interagerar med Klarna såsom information om dina tidigare valda betalningssätt, och köpbelopp samt butik. Denna behandling utgör profilering. Se Avsnitt 6 för mer information om profilering.

 

Erbjudanden och förmåner

För att kunna ge dig erbjudanden och förmåner såsom rabatter, särskilda evenemang, förtur till produkter, rea-kampanjer, butikserbjudanden, prover, gåvor etc, tittar vi på information om hur du interagerar med Klarna (såsom antal köp under en viss period), dina kontakt- och identifikationsuppgifter, information om varor/tjänster och information om hur du interagerar med butiker. Detta kan innebära profilering. Se Avsnitt 6 för mer information om vår profilering.

Informationen är grunden för Klarnas marknads- och kundanalys, affärs- och metodutveckling, samt framtagande av statistik. 

Inom erbjudande- och förmånsprogrammet kan Klarna, och Klarnas leverantörer å Klarnas vägnar, använda denna information för att via fysiska brev, SMS, e-post, sociala medier och andra digitala kanaler kommunicera med dig och ge dig erbjudanden. Klarna och dess leverantörer kommer inte använda någon direktmarknadsföringskanal för detta ändamål (t.ex. e-post eller SMS) om du valt att avregistrera dig från marknadsföring (eller om du inte har valt detta, om det krävs enligt lag i ditt land).

Du kan avanmäla dig från våra erbjudanden och förmåner antingen genom en länk som finns i varje e-postmeddelande, eller genom att kontakta oss, se Avsnitt 13 nedan.
 

Klarna-appen

Om du använder Klarna-appen, kommer personuppgifter (till exempel information som du laddat upp och baserat på ditt samtycke) att behandlas för att tillhandahålla de Tjänster du väljer att använda inuti appen såsom beskrivs nedan. Om du väljer att ta del av lojalitetserbjudanden och förmåner eller delta i specifika kampanjer, så kan leverantören av sådana erbjudanden komma att sluta sig till att du använder Klarna. Anpassandet av innehåll utgör profilering, som du kan läsa mer om i Avsnitt 6, och utgör en del av Klarna-appen som din shoppingassistent online.

 • Anpassade artiklar och annonser: du kommer kunna se personligt anpassade artiklar och annonser baserade på dina tidigare köp, kontakt- och identifieringsinformation, information om varor eller tjänster, information om hur du interagerar med såväl Klarna som med butiker, samt enhetsinformation och information specifik för vissa tjänster.

 • Länkar som är sponsrade: om du klickar på en länk som är sponsrad och som länkar till en butik, produkt eller tjänst så kommer du att bli omdirigerad till en butiks hemsida genom en tredje part, ett så kallat “affiliate-nätverk” (som beskrivs närmare i Avsnitt 7.14). Affiliate-nätverket kan komma att placera spårningsteknik på din enhet som innehåller information om att du klickat på en sådan länk i Klarna-appen, och som sedan används för att dokumentera ditt besök hos butiken för att räkna ut potentiell provision till Klarna.

 • Anpassad Klarna-översikt: en översikt visas där du kan se status för dina Klarna-köp och se din köphistorik, eventuella återbetalningar samt betala och förlänga betaltiden.

 • Anpassade kollektioner: Om du har delat information med oss om vilka ämnen, produkter eller tjänster du är intresserad av, kommer vi att använda den informationen för att leverera anpassade kollektioner av produkter och tjänster utifrån dina intressen.

 • Leverans- och paketspårning: du kan i vissa fall spåra ditt paket.

 • Möjlighet att “följa” butiker: om du väljer att “följa” en butik får du information om kampanjer med koppling till den butiken. Klarna kommer då automatiskt att undersöka om dina köp berättigar dig till rabatter eller liknande erbjudanden inom butikens pågående kampanj.

 • Kredittjänster: vi kan erbjuda dig kredit baserad på tidigare köp.

 • Shopping med engångskortet: shopping via Klarna-appen är ett sätt att använda Klarnas betalningssätt i nästan vilken butik som helst, via ett engångskort. När du använder engångskortet för att shoppa samlar Klarna in information om dina köp och visar dem i Klarna-appen.

 • Kundservice: när du kontaktar vår kundservice via, eller i samband med, Klarna-appen hanterar vi den information du lämnar.

 • Email Connect: Om du har anslutit ditt e-postkonto till Klarnas Email Connect-tjänst så kommer Klarna att regelbundet ansluta till e-postkontot för att hämta information om gjorda köp såsom leveransspårningsnummer och annan information om varor och tjänster och information om hur du interagerar med butiker för att importera denna information till Klarna-appen. Du kan när som helst avsluta denna tjänst och därmed ta bort Klarnas tillgång. 

 • Hitta butik: Du kan välja att dela din position med oss, och vi använder då denna information för att hitta butiker nära dig. Du kan närsomhelst stänga av platsdelning på din enhet. Klarna kommer inte att spara din position efter vi har visat dig butikerna.

 • Webbläsaren: Klarna-appen innehåller en webbläsare genom vilken du kan besöka butikers hemsidor för att handla med Klarnas betalningssätt även om butiken ännu inte erbjuder det. Klarna samlar in information om hur du använder webbläsaren för att kunna presentera dig relevanta erbjudanden. Hemsidorna du besöker kan sätta sina egna kakor och andra spårningstekniker på din enhet.

 • Visuell sökning: Du kan välja att ladda upp bilder på produkter, antingen genom att ta en bild av en produkt eller välja en bild från ditt bildbibliotek i din telefon. Vi  försöker sedan hitta produkter som liknar produkten på bilden och visa dessa för dig.

 • Önskelistan: Du kan lägga till produkter och tjänster i Klarna-appen på din önskelista för att hitta dem senare, eller följa prisutvecklingen. Du kan också dela din önskelista med andra personer såsom vänner och familj, och de kommer då också att se din profilbild och ditt profilnamn. I vissa fall om du är inloggad på en butiks hemsida kan länken till produkten eller tjänsten du lägger till i önskelistan innehålla personuppgifter från hemsidan, såsom din e-post. 

 • Dina anslutna bankkonton (Tjänsten Min Ekonomi): Genom den här Tjänsten får du en överblick över hela din ekonomi, inte bara över dina transaktioner med Klarna, utan också över anslutna konton. När du väljer att använda den här Tjänsten kommer Klarna att behandla information om de bankkonton och andra konton (såsom kortkonton) du väljer att ansluta, och samla in uppgifter såsom kontonummer, bank, historiska transaktioner från anslutna konton, samt saldo och tillgångar. Baserat på den informationen kommer Klarna att visualisera och ge dig verktyg att kontrollera din ekonomi, med hjälp av erbjudanden skräddarsydda för din specifika situation (vilket kan innebära profilering som beskrivs i Avsnitt 6). Det här görs genom att jämföra dina utgifter med utgifter från andra användare av Tjänsten. Baserat på jämförelsen kan vi, tillsammans med samarbetspartners till oss, erbjuda sätt att minimera dina fasta och rörliga kostnader.

 • Profilbild: Du kan välja att ladda upp en profilbild i Klarna-appen, vilket innebär att denna bild kan komma att visas i Klarnas olika gränssnitt (exempelvis i kassan hos en butik som använder Klarna, eller i Klarna-appen). Klarnas gränssnitt kan även finnas inbäddade i butikers appar. Bilden kan också komma att visas för andra om du delar enhet (och samtidigt använder automatisk ifyllning genom cookies), eller om du väljer att dela innehåll från din Klarna-app med andra personer. Du kan närsomhelst radera profilbilden i appen eller genom att kontakta oss. 

 

5. Återkallande av samtycke 

I de fall då Klarna behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke eller uttryckliga samtycke (till exempel när du ger oss en fullmakt för att en tredje person ska få tillgång till dina uppgifter, ger oss ytterligare information som indikerar att du är en sårbar kund, eller laddar upp särskilda kategorier av personuppgifter i våra Tjänster), kan du närsomhelst återkalla detta samtycke, antingen genom att kontakta oss eller genom att ta bort den uppladdade informationen från Klarna-appen. Att återkalla ditt samtycke kommer inte leda till någon försämring av våra Tjänster, eftersom vi inte behöver denna information för att tillhandahålla Tjänsterna. 

 

6. Klarnas profilering och automatiserat beslutsfattande

“Profilering” innebär en automatisk behandling av personuppgifter för att bedöma vissa personliga egenskaper hos dig som kund, exempelvis för att analysera eller förutsäga din ekonomiska situation eller dina personliga preferenser, t.ex. avseende köpintressen. Vi använder profilering baserat på dina personuppgifter för att ta individuella eller automatiserade beslut angående dig för följande ändamål:
 

Beslut utan rättsliga följder eller som inte på ett liknande sätt i betydande grad påverkar dig

Klarna tar följande beslut som inte har rättsliga följder eller annars inte på liknande sätt i betydande grad påverkar dig:

 • Förutsäga vilken marknadsföring som kan vara av intresse för dig. Du kan alltid invända mot detta och avanmäla dig från marknadsföringen och denna profilering, genom att kontakta oss. För mer information om vår behandling av personuppgifter för att tillhandahålla marknadsföring se Avsnitt 3 ovan;

 • Besluta vilka lojalitetsbonusar som kan passa dig (Se “Erbjudanden och förmåner” i Avsnitt 4.4 ovan för mer information);

 • Besluta vilket sätt som är lämpligast att kontakta dig gällande utestående skuld (Se Avsnitt 3 för mer information);

 • Besluta vilket innehåll som visas för dig i Klarna-appen. Se Avsnitt 4.4 “Klarna-appen” för mer information.

 • Besluta i vilken ordning olika betalningssätt ska presenteras för dig i kassan hos en butik som använder Klarna.

Utöver detta innehåller vissa av våra Tjänster (såsom när du ansluter bankkonton och andra konton i Klarna-appen) profilering för att kunna tillhandahålla Tjänsten ifråga, till exempel för att leverera ekonomiska insikter till dig, eller för att välja vilka erbjudanden vi ska ge dig, i enlighet med villkoren för Tjänsten.

 

Beslut med rättsliga följder eller beslut som på liknande sätt i betydande grad påverkar dig

Automatiserade beslut med rättsliga följder eller automatiserade beslut som på liknande sätt i betydande grad påverkar dig innebär att vissa beslut i våra Tjänster uteslutande fattas automatiskt, utan inblandning av våra anställda, och kan ha betydande effekt på dig som kund, jämförbart med rättsliga följder. Genom att fatta sådana beslut automatiskt ökar Klarna objektiviteten och öppenheten i besluten när vi erbjuder dessa Tjänster.

Vi använder denna typ av automatiserade beslut när vi:

 • Beslutar att godkänna din ansökan om att använda en Tjänst som innefattar kredit;

 • Beslutar att inte godkänna din ansökan om att använda en Tjänst som innefattar kredit;

 • Beslutar huruvida du utgör en bedrägeri- eller penningtvättsrisk, om vår behandling visar att ditt beteende indikerar penningtvätt eller bedrägligt beteende, att ditt beteende inte överensstämmer med tidigare användning av våra Tjänster, eller att du har försökt dölja din riktiga identitet. I relevanta fall undersöker Klarna också om specifika kunder är listade på sanktionslistor.

Se Avsnitt 3 för mer information om vilka kategorier av personuppgifter som behandlas för dessa ändamål.

Du har alltid rätt att invända mot ett automatiserat beslut med rättsliga följder eller beslut som på liknande sätt i betydande grad påverkar dig (tillsammans med den sammanhängande profileringen) genom att kontakta oss på e-postadressen i Avsnitt 13. En medarbetare på Klarna kommer i sådana fall att titta på ditt fall.
 

7. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med de kategorier av mottagare som redogörs för nedan, för de ändamål som beskrivs nedan. Vilka mottagare vi delar just dina uppgifter med, och för vilka ändamål, beror på vilka Tjänster du använder. När vi delar dina personuppgifter vidtar vi alla rimliga kontraktuella, legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas med en adekvat skyddsnivå och i enlighet med gällande lag.
 

7.1 Leverantörer och underleverantörer 

Klarna kan komma att dela dina personuppgifter med de leverantörer och underleverantörer vi använder för att tillhandahålla våra Tjänster till dig. Leverantörer och underleverantörer är bolag som endast har rätt att behandla de personuppgifter de mottar från Klarna för Klarnas räkning. Exempel på sådana leverantörer och underleverantörer är mjukvaru- och datalagringsleverantörer, betalningsutföringsleverantörer och affärskonsulter.
 

7.2 Butiker 

Klarna delar personuppgifter med butiker du besöker eller handlar hos (vilket kan inkludera butikens koncernbolag om du har informerats om detta av butiken). Detta görs för att butiken ska kunna utföra och administrera ditt köp och administrera ditt förhållande med butiken eller dess koncernbolag, t.ex. genom att bekräfta din identitet, skicka varor, hantera frågor och tvister, skicka relevant marknadsföring, och för att förhindra bedrägerier. För personuppgifter som delas med en butik gäller butikens dataskyddsinformation. 
 

7.3 Betaltjänstleverantörer och finansiella institut

Betaltjänstleverantörer tillhandahåller butiker och Klarna tjänster för att genomföra och administrera elektroniska betalningar genom en mängd betalningssätt, såsom kreditkort och bank-baserade betalmetoder som direktdebitering, banköverföring etc. Vissa butiker använder betaltjänstleverantörer med vilka de delar din information för administration av din betalning. Denna delning sker i enlighet med butikernas egen dataskyddsinformation. Butiken kan också när de behandlar din betalning låta Klarna dela din information med betaltjänstleverantören de använder. Vissa betaltjänstleverantörer samlar också in och använder din information självständigt i enlighet med deras egen dataskyddsinformation. Detta är exempelvis fallet för leverantörer av elektroniska plånböcker.

Dessutom kan Klarna dela din information med andra finansinstitut när du genomför transaktioner med ditt konto för att fullfölja transaktionerna.
 

7.4 Kreditupplysningsbyråer 

Om du ansöker om att få använda en Tjänst som innebär att kredit lämnas (se Avsnitt 4.1 ovan gällande vilka Tjänster som omfattar kredit), kan dina personuppgifter komma att delas med kreditupplysningsbyråer. Detta för att bedöma din kreditvärdighet i samband med din ansökan, för att bekräfta din identitet och dina kontaktuppgifter, samt skydda dig och andra kunder från bedrägerier. Denna datadelning utgör en kreditupplysning. 

I Sverige skickar Klarna kreditupplysningsbyrån ditt personnummer för att ta kreditupplysningen, och byrån kommer att informera dig om att kreditupplysningen tagits av Klarna. Kreditupplysningen påverkar inte din kreditvärdighet. Kreditupplysningsbyrån kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med sin egen dataskyddsinformation, och du kan se vilka byråer vi samarbetar med i Sverige här.

Notera att Klarna endast håller information från kreditupplysningen på dig som vi mottar från en kreditupplysningsbyrå i ett skriptdataformat. Detta innebär att vi rekommenderar dig att vända dig direkt till kreditupplysningsbyrån ifråga om du önskar få en läsbar version.
 

7.5 Bedrägeribekämpningsbyråer och företag som tillhandahåller identitetsuppslag 

Dina personuppgifter kan komma att delas med bedrägeribekämpningsbyråer och företag som tillhandahåller identitetsuppslag för att verifiera din identitet, korrektheten av den data du tillhandahållit, och för att bekämpa kriminella aktiviteter. De företag som vi samarbetar med listas här. Observera att dessa bolag kan komma att behandla din data i enlighet med sin egen dataskyddsinformation.
 

7.6 Klarnakoncernen 

Din information kan komma att delas med företag inom Klarnakoncernen, baserat på Klarnas berättigade intresse att bedriva sin verksamhet.
 

7.7 Social medier 

Om du kontaktar oss via sociala medier såsom Facebook eller Twitter kommer dina personuppgifter att samlas in och behandlas också av dessa företag, i enlighet med deras dataskyddsinformation.
 

7.8 En person som innehar fullmakt över dina ekonomiska affärer 

Klarna kan komma att dela dina personuppgifter med en person som har rätt enligt fullmakt att ta del av dessa, baserat på ditt samtycke.
 

7.9 Google

När du använder Google Maps i kassan (till exempel genom att söka efter din adress i adressfältet), eller i Klarna-appen, kommer Google att behandla dina uppgifter i enlighet med Google Maps/Google Earths användarvillkor och integritetspolicy. När du därutöver använder Klarna-appen genom vår webbportal så kommer Google att samla in din enhetsinformation genom företagets reCAPTCHA tjänst som implementerats där, i vissa fall tillsammans med ytterligare information som du väljer att skriva in i reCAPTCHA-tjänsten. Google kommer att behandla denna information i enlighet med sin egen dataskyddsinformation. Klarna behandlar denna information baserat på Klarnas berättigade intresse att bedriva sin verksamhet, eftersom reCAPTCHA-tjänsten förhindrar missbruk av våra tjänster.

7.10 Myndigheter 

Klarna kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter som Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter om vi enligt lag är skyldiga att göra det, eller i vissa fall om du har uppmanat oss att göra det, eller om det krävs för att administrera skatteavdrag. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering. I Sverige delar Klarna också information om räntor som mottagits eller betalats med Skatteverket för att beräkna din skatt.

7.11 Logistik- och transportföretag 

Klarna kan komma att dela dina personuppgifter med logistik- och transportföretag som levererar de varor du beställt, om du har anmält dig till paketspårning. Exempel på uppgifter vi delar är kontakt- och identifikationsuppgifter samt spårningsnummer. Notera att logistik- och transportföretag behandlar dina uppgifter i enlighet med deras egen dataskyddsinformation.
 

7.12 Samarbetspartners inom ramen för tjänsten Min ekonomi och erbjudande- och förmånsprogrammet

Om du väljer att ta del av erbjudanden och förmåner som Klarna levererar inom ramen för tjänsten Min Ekonomi eller erbjudande- och förmånsprogrammet, kan Klarna komma att dela de personuppgifter som krävs för att du ska kunna ta del av erbjudandet med våra samarbetspartners (vilket inkluderar det faktum att du är kund till Klarna). Vilka personuppgifter som delas framgår i samband med varje erbjudande.
 

7.13 Inkassoföretag och andra köpare av utestående fordringar

Klarna kan också komma att dela din information när vi säljer, eller ger i uppdrag att driva in, obetalda skulder till en tredje part, som exempelvis inkassoföretag. Den här delningen av information gör vi baserat på vårt berättigade intresse att driva in och sälja skulder. Inkassoföretagen eller andra köpare kan komma att behandla dina uppgifter i enlighet med sin egen dataskyddsinformation, eller enbart för Klarnas räkning. Inkassoföretagen eller andra köpare kan också komma att rapportera dina obetalda skulder till kreditupplysningsbyråer eller Kronofogdemyndigheten vilket kan påverka din kreditvärdighet och möjlighet att ansöka om framtida krediter.

7.14 Affiliate-nätverk

Klarna kan komma att dela information om att du har klickat på länkar som är sponsrade (dvs. länkar som erbjuder butiker, produkter och tjänster) med så kallade “affiliate-nätverk”. Den här datadelningen äger rum när du klickar på en länk som är sponsrad och blir omdirigerad till en butiks hemsida genom affiliate-nätverket. Affiliate-nätverket kan komma att placera spårningsteknik på din enhet som innehåller information om att du klickat på en sådan länk från något av Klarnas gränssnitt, i syfte att att dokumentera ditt besök hos butiken för att beräkna potentiell provision till Klarna. Affiliate-nätverket kan komma att behandla dina personuppgifter i enlighet med sin egen dataskyddsinformation.
 

7.15 Avyttring

 • För det fall att Klarna säljer eller köper fordringar, verksamhet eller tillgångar kan Klarna komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådana fordringar, verksamhet eller tillgångar.
 • Om Klarna eller en väsentlig del av Klarnas tillgångar förvärvas av en tredje part kan personuppgifter om Klarnas kunder komma att delas.
   

8. Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa situationer, såsom när vi delar din information inom Klarnakoncernen eller med en leverantör eller underleverantör med verksamhet utanför EU/EES, kan dina personuppgifter dock komma att behandlas utanför EU/EES. Om butiken du handlar hos finns utanför EU/EES kommer vår delning med butiken också innebära att dina uppgifter överförs utanför EU/EES. 

Vi säkerställer att en adekvat skyddsnivå föreligger, respektive att lämpliga skyddsåtgärder är vidtagna i enlighet med tillämpliga dataskyddskrav, såsom GDPR, när vi överför din data utanför EU/EES. Dessa skyddsåtgärder består i att säkerställa att det tredje land till vilket datan överförs är föremål för ett beslut från EU-kommissionen om att adekvat skyddsnivå föreligger eller att EU-kommissionens standardklausuler ingåtts mellan Klarna och mottagaren.
 

9. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi kommer att behandla dina personuppgifter under den tidsperiod som behövs för att fullfölja respektive ändamål för vår behandling. Dessa ändamål presenteras i denna Dataskyddsinformation. Det här innebär att när vi slutar behandla dina personuppgifter för ett specifikt ändamål kan vi ändå komma att behålla uppgifterna så länge som uppgifterna behövs för andra ändamål, men då bara för behandling i enlighet med de kvarvarande ändamålen. I synnerhet:

 • Så länge som du accepterat Klarnas Användarvillkor och tills du sagt upp dessa (genom att kontakta oss eller genom att instruera oss att ta bort dina personuppgifter genom en förfrågan om att bli raderad) kommer vi att behandla de personuppgifter vi behöver för att tillhandahålla våra Tjänster till dig, vilket inkluderar information om dina tidigare köp.

 • Vi behandlar personuppgifter i kreditupplysningar för ändamålet att på nytt bedöma din kreditvärdighet i upp till 90 dagar från det att kreditupplysningen togs.

 • Vi behandlar information om skulder för ändamålet att bedöma din kreditvärdighet för en period av tre (3) år efter det att skulden reglerats – vilket sker antingen genom betalning av skulden eller att skulden skrivits av eller sålts.

 • Vi behandlar inspelade telefonsamtal till Klarnas kundtjänst i upp till 90 dagar från dagen för inspelningen.

 • Vi behandlar personuppgifter för ändamålet att efterleva tillämplig lagstiftning, såsom konsumenträttslagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, och bokföringsregler. Beroende på vilken lagstiftning som är tillämplig kan dina personuppgifter komma att sparas i upp till tio år efter det att kundförhållandet upphört. 

 

10. Dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter

 • Rätt att bli informerad. Du har rätt att bli informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi gör det genom denna Dataskyddsinformation, annan information på vår hemsida, samt genom att svara på frågor från dig.

 • Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av dina personuppgifter om du vill veta vilken information vi har om dig. Denna kopia kan också överföras i ett maskinläsbart format (så kallad “dataportabilitet”).

 • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller ofullständig information om dig själv.

 • Rätt att bli raderad. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter till exempel när det inte längre är nödvändigt att behandla uppgifterna för det syfte de blev insamlade, eller om du återkallar ditt samtycke. Som beskrivs i Avsnitten 3 och 9 ovan behöver Klarna dock följa vissa lagar som hindrar oss från att omedelbart radera vissa uppgifter.

 • Rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Om du anser att dina personuppgifter är inkorrekta eller behandlats i strid med gällande lag har du rätt att uppmana oss att stoppa behandlingen. Du kan också invända mot vår behandling när du anser att det finns omständigheter som gör att behandlingen inte utförs i enlighet med gällande regler. Vidare kan du alltid invända mot att vi använder din information för marknadsföring.

 • Rätt att invända mot ett automatiserat beslut. Du har rätt att invända mot ett automatiserat beslut som fattats av Klarna om detta beslut innebär rättsliga följder eller utgör ett beslut som på liknande sätt i betydande grad påverkar dig. Se Avsnitt 6 ovan om hur Klarna använder denna form av automatiska beslut.

 • Rätt att återkalla samtycke. Som beskrivs i Avsnitt 5 har du, i fall där vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke eller uttryckliga samtycke, rätt att när som helst återta samtycket.

 • Rätt att lämna in ett klagomål. Du har rätt att lämna in ett klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten, som är svensk tillsynsmyndighet för Klarnas personuppgiftsbehandling. Integritetsskyddsmyndigheten nås genom följande länk.

 • Kontrollpanelen i Klarna-appen: I Klarna-appen tillhandahåller Klarna en möjlighet för dig att skräddarsy dina preferenser för vissa Tjänster, till exempel gällande notifieringar eller personaliserad marknadsföring. Vi kommer alltid att respektera dina val.

Om du önskar utöva en eller flera av dina rättigheter kan du kontakta oss genom informationen nedan med angivande av vilken rättighet/rättigheter du önskar utöva.
 

11. Hur är det med cookies och liknande spårningsteknik?

För att tillhandahålla en skräddarsydd och smoooth upplevelse använder Klarna cookies och liknande spårningsteknik i våra olika gränssnitt, såsom vår hemsida, Klarna-appen och i kassan hos en butik som använder Klarna. Du kan hitta information om den spårningsteknik som Klarna använder, och information om hur du accepterar eller avvisar spårningstekniken, i respektive gränssnitt.
 

12. Uppdatering av denna Dataskyddsinformation 

Vi jobbar ständigt med att förbättra våra Tjänster så att du får en ännu mer smoooth användarupplevelse. Det här kan innebära förändringar i befintliga och framtida Tjänster. Därför är det viktigt att du läser denna Dataskyddsinformation varje gång du använder någon av våra Tjänster, eftersom behandlingen av dina personuppgifter kan skilja sig från din tidigare användning av Tjänsten ifråga.

 

13. Kontaktuppgifter

Klarna Bank AB (publ) är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556737-0431 och har sitt huvudkontor på Sveavägen 46, 111 34 Stockholm.

Klarna har ett dataskyddsombud och ett team bestående av dataskyddsspecialister. Vi har också ett kundervice-team som hanterar dataskyddsfrågor. Du kan nå samtliga dessa via [email protected] 

Klarna Bank AB (publ) följer svensk dataskyddslagstiftning. Besök gärna www.klarna.se för mer information om Klarna.

Få först. Betala sen. 

Dessa villkor för faktura gäller mellan dig och denna butik när du handlar varor, biljetter eller tjänster och du valt att betala med faktura.

När du väljer att betala med faktura erbjuder vi dig möjligheten att betala 14 dagar från dess att vi skickat varorna eller biljetterna för leverans, eller från tillgängligt datum för tjänsterna eller digitalt material. Vi överlåter vårt krav på betalning för ditt köp till Klarna Bank AB (“Klarna”). Klarna kommer att skicka en betalningsinstruktion till dig där du ska betala direkt till Klarna. För kontaktuppgifter och ytterligare information om Klarna, gå till klarna.se.

Om du tidigare valt att ansluta dig till tjänsten Månadsfaktura kommer fakturan istället att inkluderas i din månadsfaktura i enlighet med de villkor som gäller för Månadsfaktura

Kostnader och avgifter

Vi tar ut  en fakturaavgift om 0 kr per köp. Vid sen betalning skickas en påminnelse ut till dig där du åläggs att betala en påminnelseavgift. Har du handlat för under 60 kr tillkommer en påminnelseavgift om 29,00 kr, och har du handlat för 60 kr eller mer tillkommer 60,00 kr i påminnelseavgift. Även en dröjsmålsränta om 24,00 % plus gällande referensränta tillkommer. Sker ingen betalning därefter kan fordran komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma.

Kreditprövning och personuppgiftsbehandling 

När du väljer att betala med faktura gör Klarna en kreditprövning. Om en kreditupplysning tas kommer du bli underrättad om detta samt få en kopia på kreditupplysningen skickad per post eller e-mail. Klarna behandlar dina personuppgifter för att uppfylla våra åtaganden enligt detta avtal och för de övriga syften som redovisas i vår Dataskyddsinformation. Dataskyddsinformationen hittar du här, eller på vår hemsida, och genom att använda Klarnas tjänster så bekräftar du också att du tagit del av denna Dataskyddsinformation. Vi behandlar dina personuppgifter bland annat för att utföra identifikation, kundanalys, kreditprövning, marknadsföring och affärsutveckling. Vi kan också komma att överföra dina personuppgifter till utvalda partners (såsom kreditvärderingsinstitut), som kan vara etablerade i en stat utanför EU/EES. Du hittar mer information om vår delning av personuppgifter, dina rättigheter i förhållande till dessa, hur du kan kontakta oss med frågor, eller vända dig till myndighet med klagomål, i Dataskyddsinformationen.

Överlåtelse 

Du får inte överlåta eller överföra några rättigheter eller skyldigheter du har enligt dessa villkor. I den utsträckning som inte annars redan tillåts enligt tillämplig lag, kan Klarna, när som helt, överlåta eller överföra dessa villkor eller de rättigheter och/eller skyldigheter som gäller enligt dessa villkor, dock förutsatt att sådan överföring eller överlåtelse inte är till din nackdel, och inte ändrar de rättigheter och skyldigheter du har enligt dessa villkor.

Ladda ner denna information.

Månadsfaktura

Månadsfaktura är en pågående tjänst som tillhandahålls av Klarna och som samlar alla aktivt valda fakturaköp du gör under en månad på en och samma faktura. Månadsfakturan samlar alla köp du gör med Klarna Månadsfaktura.

Förfallodagen är den dag i månaden som du måste betalat din Månadsfaktura. 14 dagar före förfallodagen är sista dagen då nya köp kan adderas till din Månadsfaktura (“brytdag”) och efterföljande dag (dvs. 13 dagar före förfallodagen) skickas fakturan. Om du exempelvis väljer den 28:e som förfallodag varje månad är sista dag då nya köp läggs till i Månadsfakturan den 14:e och din Månadsfaktura kommer skickas den 15:e.

Månadsfakturaköp genomförda med ditt Klarnakort innan Brytdagen kommer att samlas på samma Månadsfaktura. Alla andra köp du gör med Månadsfaktura kommer adderas till samma Månadsfaktura om varorna skickas eller om tjänsten gjorts tillgänglig för dig innan Brytdagen.

Om ett köp med faktura skulle ha en senare förfallodag än den i Månadsfakturan kommer det köpet att läggas till nästkommande Månadsfaktura. Det innebär att du alltid får åtminstone samma kredittid som du skulle fått med vanlig Få först. Betala sen.-faktura. 

Tjänsten

Du ansluter dig till Månadsfaktura genom att välja Månadsfaktura som betalningsalternativ i kassan hos en butik eller i Klarnas kundportal på webben eller i appen. Tjänsten Månadsfaktura har en obegränsad löptid. Du kan när som helst avsluta tjänsten för Månadsfaktura i Klarnas kundportal eller genom att kontakta Klarnas kundservice. Din uppsägning träder i kraft omedelbart. För köp gjorda före men levererade efter din uppsägning kommer en Månadsfaktura för det köpet ändå att skickas. Nya köp som görs efter din uppsägning kommer att hanteras som separata Få först. Betala sen. -fakturor.

Klarna har rätt att säga upp tjänsten vid den tidpunkt som Klarna bestämmer, om (i) vi ger dig 2 månaders varsel; (ii) med omedelbar verkan av sakliga skäl, exempelvis vid försämring av din ekonomiska situation, om du tillförordnats en förvaltare, om vi har anledning att tro att du har använt, eller har för avsikt att använda, Månadsfaktura grovt oaktsamt eller för bedrägeri eller för annat olagligt syfte, eller om det av andra relevanta anledningar gör det orimligt för Klarna att fortsätta fullgöra avtalet. 

Din Månadsfaktura

Fakturan skickas 13 dagar före förfallodagen till din mejladress, samt görs tillgänglig i appen. Om leveransen till din mejladress skulle misslyckas, skickar vi din Månadsfaktura via fysisk post istället, och en avgift för kostnader som kan tillkomma därmed kan komma att adderas.

Kostnader och Avgifter

En avgift på 29 kronor debiteras för varje Månadsfaktura. Så snart du gjort ett köp genom Månadsfaktura, kommer vi automatiskt att skapa en Månadsfaktura för dig. 

En betalningspåminnelse skickas vid utebliven betalning. Har du handlat för under 60 kr tillkommer en påminnelseavgift om 29 kronor, och har du handlat för 60 kr eller mer tillkommer 60 kr i påminnelseavgift. Även en dröjsmålsränta om 24,00 % plus gällande referensränta tillkommer. Inkommer ingen betalning därefter kan fordran komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma.

Kreditprövning

När du väljer att betala med Månadsfaktura gör Klarna en kreditprövning. Om en extern kreditupplysning inhämtas kommer du att få en kopia på kreditupplysningen per brev eller mejl. Vi förbehåller oss rätten att neka användande av Klarna Månadsfaktura som betalmedel på grund av sakliga skäl, exempelvis vid försämring av din ekonomiska situation eller om vi misstänker obehörig eller bedräglig användning.

Personuppgiftshantering

Klarna behandlar dina personuppgifter för att uppfylla våra åtaganden enligt detta avtal och för de övriga syften som redovisas i vår Dataskyddsinformation. Dataskyddsinformationen hittar du här, eller på vår hemsida, och genom att använda Klarnas tjänster så bekräftar du också att du tagit del av denna Dataskyddsinformation. Vi behandlar dina personuppgifter bland annat för att utföra identifikation, kundanalys, kreditprövning, marknadsföring och affärsutveckling. Vi kan också komma att överföra dina personuppgifter till utvalda partners (såsom kreditvärderingsinstitut), som kan vara etablerade i en stat utanför EU/EES. Du hittar mer information om vår delning av personuppgifter, dina rättigheter i förhållande till dessa, hur du kan kontakta oss med frågor, eller vända dig till myndighet med klagomål, i Dataskyddsinformationen.

Ångerrätt

Du har rätt att, utan förklaring, frånträda avtalet (ångerrätt) genom att lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar (ångerfrist). Ångerfristen börjar löpa den dag avtalet ingås men som tidigast den dag du fått denna information. För att nyttja din ångerrätt är det tillräckligt att du skickar ett meddelande inom ångerfristen till: Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, telefon: +46 8 120 120 00, mejladress: [email protected].

Verkan av ångerrätt innebär att båda parter ska lämna tillbaka vad de tagit emot. Eventuell återbetalning ska ske inom 30 dagar. För dig börjar denna frist den dag du lämnade eller sände ditt meddelande om att avtalet frånträds, för oss när vi mottog ditt meddelande. Notera att utövande av ångerrätt gentemot oss inte avslutar dina köpeavtal med butiker.  Dina rättigheter och skyldigheter gentemot butiker regleras av avtalet mellan dig och dem samt tillämplig lagstiftning.

Förbättring av tjänsterna och överlåtelse 

Vi jobbar ständigt med att förbättra våra kunderbjudanden så att du får en ännu mer smoooth användarupplevelse. Det kan medföra förändringar i dessa villkor, och därför är det viktigt att du regelbundet läser dessa för att hålla dig uppdaterad om de vid var tid gällande villkoren för din användning av Månadsfaktura. Om vi gör materiella ändringar i villkoren för Månadsfaktura, träder dessa i kraft två månader efter att vi underrättat dig om dessa. 

Du får inte överlåta eller överföra några rättigheter eller skyldigheter du har enligt dessa villkor. I den utsträckning som inte annars redan tillåts enligt tillämplig lag, kan Klarna, när som helt, överlåta eller överföra dessa villkor eller de rättigheter och/eller skyldigheter som gäller enligt dessa villkor, dock förutsatt att sådan överföring eller överlåtelse inte är till din nackdel, och inte ändrar de rättigheter och skyldigheter du har enligt dessa villkor.

Tillämplig lag och kommunikation

Detta avtal regleras av svensk lag. Kommunikation med anledning av dessa villkor sker på svenska.

Klagomål

För klagomålshantering vänligen besök vår webbsida för mer utförlig information. Klagomål kan lämnas skriftligen eller muntligen till Klarnas tvistelösningsavdelning via kontaktformuläret på Klarnas hemsida www.klarna.se, via https://www.klarna.com/se/feedback-och-klagomal/, eller genom att skicka ett brev med ordet “Klagomål” till Klarnas registrerade adress. Du kan även kontakta Klarnas kundservice för frågor och ärendehantering via formuläret på Klarnas hemsida https://www.klarna.com/se/kundservice.

Om vi inte lyckas lösa tvisten kan du anmäla ditt ärende till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Klarna deltar i ARN:s tvistelösningsförfarande och följer deras rekommendationer för ärenden som prövas. Information om hur du anmäler ett ärende till ARN finner du på ARN:s hemsida http://www.arn.se/. Du kan också kontakta ARN genom post eller personligen: Allmänna reklamationsnämnden, Postbox 174, 101 23 Stockholm, Sverige, Besöksadress: Kungsholmstorg 5, Stockholm.

Du kan anmäla ditt ärende på något av Europeiska Unionens officiella språk via ODR-plattformen som tillhandahålls av Europeiska kommissionen. Du hittar ODR-plattformen på https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ärendet kommer därefter att överlämnas till ARN.

Klarna

Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, är en svensk bank inkorporerad under svensk lag och registrerad under organisationsnummer 556737-0431 i Bolagsverkets register. Klarna står under Finansinspektionens (Box 7821, 103 97 Stockholm, registreringsnummer 41538) tillsyn för att tillhandahålla finansiella tjänster. Du hittar information om vår registrering och auktorisering på Finansinspektionens hemsida.

För mer information om Klarna, vänligen besök www.klarna.se.

Ladda ned informationen.

Flytta fram förfallodagen mot en avgift

Du flyttar fram förfallodagen för din betalning av fakturan med det antal dagar som du själv väljer.

Betalningsvillkor

En avgift debiteras för att flytta fram förfallodagen. Storleken på avgiften beror på antalet dagar som förfallodatumet flyttas fram och det totala ordervärdet på fakturan. Ditt nya förfallodatum och avgiften visas i samband med du väljer nytt förfallodatum och på bekräftelsen som kommer att skickas till dig via e-post. Betalning av avgiften görs i samband med betalningen av det ursprungliga fakturabeloppet på ditt nya förfallodatum.

En påminnelseavgift tillkommer vid utebliven betalning på din nya förfallodag. Har du handlat för under 60 kr tillkommer 29 kr, och har du handlat för 60 kr eller mer tillkommer 60 kr i påminnelseavgift. Även en dröjsmålsränta om 24,00 % plus gällande referensränta tillkommer. Sker ingen betalning därefter kan fordran komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma.

Kreditprövning och personuppgiftshantering

Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Du får då en kopia på kreditupplysningen per post. Klarna behandlar dina personuppgifter för att uppfylla våra åtaganden enligt detta avtal och för de övriga syften som redovisas i vår Dataskyddsinformation. Dataskyddsinformationen hittar du här, eller på vår hemsida, och genom att använda Klarnas tjänster så bekräftar du också att du tagit del av denna Dataskyddsinformation. Vi behandlar dina personuppgifter bland annat för att utföra identifikation, kundanalys, kreditprövning, marknadsföring och affärsutveckling. Vi kan också komma att överföra dina personuppgifter till utvalda partners (såsom kreditvärderingsinstitut), som kan vara etablerade i en stat utanför EU/EES. Du hittar mer information om vår delning av personuppgifter, dina rättigheter i förhållande till dessa, hur du kan kontakta oss med frågor, eller vända dig till myndighet med klagomål, i Dataskyddsinformationen.

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dagen då avtalet ingicks. Ångerfristen börjar dock tidigast löpa från den dag avtalsvillkor och information om ångerrätten tillhandahålls i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form.

Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet till Klarna. Klarnas kontaktuppgifter finner du längst ner i villkoren. Du kan även använda dig av den ångerblankett som finns på Konsumentverkets webbplats (konsumentverket.se). För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Vid utövandet av ångerrätten måste du återbetala fakturabeloppet enligt den ursprungliga fakturan, tillsammans med eventuell dröjsmålsränta och avgift som uppkommit, senast 30 dagar efter ditt meddelande om ångerrätt. Du gör betalningen genom att använda samma betalningsuppgifter som anges på originalfakturan. Du kan bli skyldig att betala för den delen av tjänsten som tillhandahållits innan du ångrade avtalet, om du har informerats härom innan avtalets ingående och Klarna har påbörjat fullgörandet av avtalet på din begäran innan ångerfristen löpt ut. Ersättningsskyldigheten motsvarar omfattningen av den tillhandahållna tjänsten vid tidpunkten då du ångrade avtalet i förhållande till den fullständiga tjänsten enligt avtalet.

Vänligen notera att utövandet av ångerrätten av detta avtal inte innebär att ditt avtal med butiken frånträds.

Kommunikation

Kommunikationen med anledning av dessa villkor sker på svenska.

Klagomål

För klagomålshantering vänligen besök vår webbsida för mer utförlig information. Klagomål kan lämnas skriftligen eller muntligen till Klarnas tvistlösningsavdelning via kontaktformuläret på Klarnas hemsida www.klarna.com, via https://www.klarna.com/se/feedback-och-klagomal/, eller genom att skicka ett brev med ordet “Klagomål” till Klarnas registrerade adress.

Om vi inte lyckas lösa tvisten kan du anmäla ditt ärende till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Klarna deltar i ARN:s tvistlösningsförfarande och följer deras rekommendationer för ärenden som prövas. Information om hur du anmäler ett ärende till ARN finner du på ARN:s hemsida http://www.arn.se/. Du kan också kontakta ARN genom post eller personligen: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, Sverige, besöksadress: Kungsholmstorg 5, Stockholm.

Du kan anmäla ditt ärende på något av Europeiska Unionens officiella språk via ODR-plattformen som tillhandahålls av Europeiska kommissionen. Du hittar ODR plattform på https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ärendet kommer därefter att överlämnas till ARN.

Klarna

Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, telefonnummer: +46 8 120 120 00, e-postadress: [email protected], är ett aktiebolag registrerat på Bolagsverket under registreringsnummer 556737-0431. Klarna Bank AB (publ) har tillstånd att erbjuda finansiella tjänster och står under Finansinspektionen tillsyn. Se Finansinspektionens företagsregister för mer information samt i vilka länder Klarna erbjuder sina tjänster.

För mer information om Klarna, vänligen besök www.klarna.se

Ladda ned informationen.

Information om Klarnas kreditavtal Det här avtalet reglerar Klarnas kontokredit. För faktura med 1-3 månaders betaltid gäller villkoren vid köpetillfället samt vad som regleras i 4.3 i avtalet. Vid betalning med något av Klarnas delbetalningsalternativ träffas ett kreditavtal mellan Klarna Bank AB (publ) (”Klarna”) och dig som konsument. Genom detta kreditavtal erbjuds konsumenten ett kreditutrymme som kan användas vid flertalet tillfällen för att betala köp av varor och tjänster av butiker och under vissa förutsättningar för lån via överföring till konsumentens konto. Klarna ger konsumenten möjlighet att delbetala sina köp och lån genom månatliga inbetalningar samlade på en kontofaktura. För delbetalning gäller följande allmänna villkor. Standardiserad Europeisk Konsumentinformation hittar du under villkor på www.klarna.se. Klarna behandlar Kredittagarens personuppgifter enligt punkten 11 och gällande lag. Allmänna kontovillkor 1. Parter Parter i kreditavtalet är Kredittagaren och Kreditgivaren. Kredittagaren är personen som har ansökt om och beviljats en kredit (”Kredittagaren”). Kreditgivaren är Klarna Bank AB (publ), organisationsnummer 556737-0431, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Klarna nås på telefonnummer 08-120 120 10, via e-postadress [email protected], eller via webbformuläret på hemsidan www.klarna.se. Klarna är en kreditgivare vars huvudsakliga verksamhet är att tillhandahålla finansiella tjänster. Klarna står under Finansinspektionens tillsyn (Box 7821, 103 97 Stockholm). Samtliga fordringar som Klarna får på Kredittagaren till följd av köp har överlåtits till Nordea Finans Sverige AB (publ). 2. Ansökan och accept Köparen kan ansöka om att ingå ett kreditavtal med Klarna genom att välja något av de olika delbetalningsalternativen som erbjuds vid köp hos en butik eller genom att ansöka om ett lån i Klarnas kundportal. Klarna gör en kreditprövning enligt lag innan konsumenten beviljas att betala i enlighet med ansökan. Genom kreditprövningen undersöker Klarna om konsumenten har ekonomiska förutsättningar för att fullfölja betalningsåtagandet. Beviljande av kreditavtalet inklusive kreditutrymmet beslutas ensidigt av Klarna. Kreditavtalet skickas därefter till Kredittagaren. 3. Användning av Klarnas kontokredit 3.1 Detta kreditavtal är en revolverande kontokredit, vilket innebär att Klarna ger Kredittagaren ett kreditutrymme. Kreditutrymmet används för köp hos butiker och för konsumtionslån via överföring till konsumentens konto. Kreditutrymmet kan också användas för delbetalning av köp som ursprungligen har gjorts via faktura utfärdad av Klarna. Detta sker genom att Kredittagaren ansöker om delbetalning i Klarnas kundportal. 3.2 Klarna förbehåller sig rätten att göra en ny kreditprövning för varje nytt köp eller lån som innebär att det beviljade kreditutrymmet utvidgas. Klarna har rätt att neka en konsument att ingå ett kreditavtal, eller Kredittagaren att utvidga sitt kreditutrymme om kreditprövningen visar att konsumenten/Kredittagaren saknar ekonomiska förutsättningar att fullgöra ett sådant kreditåtagande, eller om Klarna misstänker missbruk. Klarna informerar konsumenten/Kredittagaren om anledningen till varför krediten har nekats. 3.3 Klarnas kreditavtal är personligt och får endast användas av Kredittagaren. Kredittagaren ska omedelbart underrätta Klarna vid misstanke om missbruk. 4. Kreditvillkor Följande villkor gäller för det fall Kredittagaren har valt att betala med någon av Klarnas kreditprodukter. 4.1 Villkor för flexibel delbetalning Konto är standardvillkoren för din kontokredit. Om ingenting annat anges i kreditansökan, om Kredittagaren väljer att delbetala eller inte betala en faktura där han/hon tidigare valt att betala enligt villkor för faktura med 1-3 månaders betaltid enligt punkt 4.3, eller om Kredittagaren inte följer de i förväg valda villkoren för fast delbetalning enligt punkt 4.2, gäller betalning enligt följande: Betalningsvillkor Uppläggningsavgift Administrativ avgift Kreditränta 1/24 av det utnyttjade kreditutrymmet per månad (minimum 50 SEK) 0 SEK 29 SEK/månad 19.90 % Effektiv ränta är 29,22%, baserat på ett exempel vid köp av varor om 10 000 SEK som avbetalas på 12 månader med konto-delbetalning. Din totalkostnad blir 11 458 kronor. Antalet delbetalningar är 12 stycken och varje delbelopp är 955 kr, beräknat enligt konsumentverkets riktlinjer 2012-12-10. Räntan är rörlig och kan justeras i enighet med punkt 4.4. 4.2 Villkor för Fast delbetalning Klarna erbjuder Kredittagaren särskilda fasta delbetalningsvillkor. De gäller när Kredittagaren vid köpetillfället eller i Klarnas kundportal vid delbetalning av en faktura eller vid ansökan av ett lån har valt att betala enligt en fastställd plan. Fast delbetalning gäller endast för det aktuella köpet eller lånet, och så länge som Kredittagaren följer den valda planen. Om Kredittagaren inte följer den fastställda betalningsplanen gäller villkoren enligt punkt 4.1. Exempel på de olika fasta delbetalningsvillkoren som Klarna för närvarande erbjuder är följande: Fast delbetalning 3 månader 6 månader 12 månader 24 månader 36 månader Exempelbelopp 10 000 SEK 10 000 SEK 10 000 SEK 10 000 SEK 10 000 SEK Uppläggningsavgift 49 SEK 69 SEK 149 SEK 299 SEK 299 SEK Administrativ avgift 29 SEK 29 SEK 29 SEK 29 SEK 29 SEK Kreditränta 0 % 0 % 0 % 9,99 % 9,99 % Effektiv ränta (APR) 8,45 % 8,61 % 9,44 % 20,45 % 19,19 % Delbetalningsbelopp (minskar per månad) 3 378,67 SEK 1 707 SEK 874,75 SEK 502,86 SEK 359,93 SEK De fasta delbetalningsvillkoren kan variera. De är alltid de vid köpet eller i Klarnas kundportal valda fasta delbetalningsvillkoren som gäller för aktuellt köp eller lån. Krediträntan är fast. 4.3 Villkor för faktura med 1-3 månaders betaltid Villkoren för faktura med 1-3 månaders betaltid, till exempel ”Köp nu, betala i februari” eller ”Köp nu, betala i juni” framgår, om det erbjuds, vid köpetillfället. För faktura med 1-3 månaders betaltid debiteras en uppläggningsavgift enligt vad som anges vid köptillfället. . Ingen ränta debiteras för det fall betalning sker inom den avtalade betaltiden. Vid försenad betalning utgår en betalningspåminnelse. Har du handlat för under 60 kronor tillkommer en påminnelseavgift om f.n. 29 kronor, och har du handlat för 60 kronor eller mer tillkommer en påminnelseavgift om f.n. 60 kronor. Väljer sedan konsumenten att omvandla sin faktura till delbetalning, så gäller villkoren för konto – betala i din egen takt under punkt 4.1. 4.4 Ändring av räntan och andra kostnader Klarna får med omedelbar verkan ändra räntesatsen för krediten i den utsträckning som det motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader för Klarna eller andra kostnadsförändringar som Klarna inte skäligen kunnat förutse när krediten lämnades. Klarna är skyldig att tillämpa dessa villkor även till Kredittagarens fördel. Kredittagaren är skyldig att, utöver ränta, ersätta de kostnader som Klarna har för krediten. Dessa kostnader är för närvarande kostnader för uppläggning- samt administration av krediten, benämnt uppläggningsavgift och administrativ avgift. Avgifterna ska betalas när åtgärden som kostnaden avser har blivit utförd. Klarna har när som helst under kredittiden rätt att besluta om en höjning av avgifterna i den mån Klarnas kostnader har ökat för den åtgärd som avgifterna avser att täcka. 5. Betalning 5.1 Klarna skickar varje månad ut en kontofaktura till Kredittagarens angivna e-mail, utom i det fall kredittagaren valt att få kontofakturan per post till folkbokföringsadress eller annan uppgiven adress Av kontofakturan framgår hur stor skulden var vid föregående periods slut, gjorda inköp och inbetalningar under perioden, den kreditränta och de avgifter som tillkommit för perioden samt det belopp som Kredittagaren ska betala och vid vilket datum betalningen ska vara Klarna tillhanda. Av kontofakturan framgår beloppet som ska betalas för fullföljande av en eventuellt vald fast delbetalning (”Betala enligt villkor”), men även minimibeloppet som ska betalas enligt konto – betala i din egen takt (”Betala lägst”). Det exakta beloppet för varje månad framgår av aktuell kontofaktura, och minskar över tid. Räntan kapitaliseras. 5.2 Skulden minskar bara genom betalningar till Klarna och påverkas inte av överenskommelser med butiken i efterhand. För det fall köparen framställer reklamationer eller annat ersättningsanspråk som grundar sig på den vara eller tjänst som är betald med Klarna bör Kredittagaren i första hand vända sig direkt till försäljningsstället. Klarna ansvarar dock enligt 29 § konsumentkreditlagen. 6. Misskötsel Försenade betalningar kan innebära allvarliga konsekvenser för Kredittagaren och kan påverka framtida belåningar. Inkommer betalning för sent så tillkommer en förseningsavgift om för närvarande 50 kr för totalt kreditbelopp upp till 200 kr, och 135 kr om totalt kreditbelopp är över 200 kr. Vid försenad betalning beräknas dröjsmålsränta från förfallodatumet med 24% + gällande referensränta. Överlämnas fordran för inkasso så tillkommer lagstadgade inkassokostnader. Registrering hos externt kreditupplysningsföretag kan komma att ske om krediten sägs upp på grund av gravt eftersatt betalning. 7. Villkor för avtal och uppsägning 7.1 Kreditavtalet gäller för obestämd tid. Kredittagaren kan när som helst reglera hela den kvarvarande skulden och därefter avsluta sitt Kreditavtal genom att meddela Klarna utan att ta hänsyn till någon uppsägningstid. Kredittagaren är dock SE_3.2_24072020 skyldig att betala ränta och andra kostnader för krediten för tiden fram till förtidsbetalningen. Klarna kan säga upp avtalet med Kredittagaren skriftligen med 2 månaders uppsägningstid. 7.2 Klarna har rätt att säga upp krediten till betalning vid tidpunkt som Klarna bestämmer, om någon av följande omständigheter föreligger: a. Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordringen. b. Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordringen och dröjsmålet avser två eller flera kontofakturor, som förfallit till betalning vid olika tillfällen. c. Kredittagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen. d. Det står klart att Kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller genom annat beteende undandrar sig att betala sin kredit. Vill Klarna få betalt i förtid enligt punkterna a – c gäller en uppsägningstid om minst fyra veckor, räknat från den tidpunkt då Klarna sänder ett meddelande om uppsägningen i rekommenderat brev till Kredittagaren, eller uppsägningen utan sådan åtgärd kommer Kredittagaren till handa. Har Klarna krävt betalning i förtid enligt punkterna a – c är Kredittagaren ändå inte skyldig att betala i förtid om han eller hon före utgången av uppsägningstiden betalt vad som förfallit jämte dröjsmålsränta. Har Kredittagaren tidigare befriats från skyldigheten att betala krediten i förtid, gäller inte detta. 7.3 Klarna har även rätt att säga upp krediten i förtid för det fall Klarna inte kan uppfylla sina skyldigheter enligt gällande penningtvättsregelverk, bl.a. avseende löpande kundkännedom. 8. Meddelanden Kredittagaren ansvarar för att omedelbart informera Klarna vid ändring av namn, adress, e-post eller telefonnummer. Vid namnbyte ska personbevis bifogas. Kredittagaren godkänner att Klarna skickar information via sms, e-post, brev, eller på det sätt som lagen kräver. 9. Överlåtelse Klarna äger rätten att överlåta detta avtal, rätten att motta betalning i enighet med detta avtal, rätten att överlåta underliggande kontoskuld eller samtliga. Klarnas medgivande krävs om en fordran ska övertas av annan gäldenär. 10. Begränsning av Klarnas ansvar Klarna är ej ansvarig för om denna verksamhet hindras direkt eller indirekt genom lagbud, myndighetsåtgärd, Force majeure eller annan händelse som står utanför Klarnas kontroll. Om avtalsvillkoren skulle komma att strida mot av regeringen meddelade föreskrifter om de betalningsvillkor som säljare och kreditgivare skall tillämpa vid köp/uttag på kredit av varor, tjänster eller andra nyttigheter, skall föreskrifterna istället äga tillämpning. Skada som uppkommit i andra fall ersätts inte av Klarna om Klarna varit normalt aktsam. 11. Behandling av personuppgifter Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Du får då en kopia på kreditupplysningen per post. Klarna behandlar dina personuppgifter för att uppfylla våra åtaganden enligt detta avtal och för de övriga syften som redovisas i vår Dataskyddsinformation. Dataskyddsinformationen hittar du här: http://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/sv_se/privacy, eller på vår hemsida, och genom att använda Klarnas tjänster så bekräftar du också att du tagit del av denna Dataskyddsinformation. Vi behandlar dina personuppgifter bland annat för att utföra identifikation, kundanalys, kreditprövning, marknadsföring och affärsutveckling. Vi kan också komma att överföra dina personuppgifter till utvalda partners (såsom kreditvärderingsinstitut), som kan vara etablerade i en stat utanför EU/EES. Du hittar mer information om vår delning av personuppgifter, dina rättigheter i förhållande till dessa, hur du kan kontakta oss med frågor, eller vända dig till myndighet med klagomål, i Dataskyddsinformationen. 12. Ångerrätt Enligt konsumentkreditlagen och distansavtalslagen har Kredittagaren rätt att ångra ingåendet av detta kreditavtal. Utnyttjande av ångerrätten sker genom att Kredittagaren meddelar Klarna detta inom 14 dagar från den dag kreditavtalet ingicks. Ångerfristen börjar dock senast löpa då Kredittagaren har fått del av detta avtal. Kredittagaren kan utnyttja sin ångerrätt genom att kontakta Klarna brevledes, via e-post eller telefon, enligt de i p. 1. angivna kontaktuppgifterna. För det fall Kredittagaren väljer att utnyttja sin ångerrätt, men ändå vill stå fast vid köpet, så tillämpas de fakturavillkor som angavs vid köpetillfället. Om inget annat angavs vid köpetillfället så gäller i så fall 14 dagars kredittid. Vid eftersatt betalning av sådan faktura utgår en betalningspåminnelse. Har du handlat för under 60 kronor tillkommer en påminnelseavgift om f.n. 29 kronor, och har du handlat för 60 kronor eller mer tillkommer en påminnelseavgift om f.n. 60 kronor Utöver en betalningspåminnelse tillkommer en dröjsmålsränta om 24% + gällande referensränta. 13. Klagomål/Tvist Svensk lag och svensk domstol är behörig att lösa en eventuell tvist i anledning av krediten. Klagomål kan lämnas till Klarna via [email protected] eller till kundservice på telefon 08-120 120 10. Klagomål kan även lämnas skriftligt till benämnt ”klagomål” till i p. 1 angiven adress. Klarna hanterar klagomålen enligt Finansinspektionens Allmänna Råd (FFFS 2002:23) om klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter. Är Kredittagaren missnöjd kan han även vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm. 14. Ändring av dessa allmänna villkor Klarna kan göra ändringar i dessa villkor som påverkar kundens betalningsskyldighet utan att i förväg inhämta godkännande från kredittagaren

1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Telefon Webbadress Klarna Bank AB (publ) 556737-0431 Sveavägen 46 111 34 Stockholm 08-120 120 10 www.klarna.com [email protected]arna.se 2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten Typ av kredit Klarnas kreditavtal är en revolverande kontokredit som kan användas vid betalning av varor och tjänster i butiker som samarbetar med Klarna. Det sammanlagda kreditbeloppet. Detta är den övre kreditgräns eller det totala belopp som ställs till förfogandegenom kreditavtalet. Det samanlagda kreditbeloppet varierar baserat på de antal köp som görs av dig som kredittagare inom det vid var tid godkända kreditutrymmet. Ditt kreditutrymme bestäms genom en kreditprövning vid varje nytt köp. Villkoren för kreditutnyttjandet Här anges när och hur pengarna kan lyftas? Du kan använda ditt kreditavtal för köp av varor och tjänster hos butiker som samarbetar med Klarna och som erbjuder detta som betalsätt, förutsatt att efterfrågat kreditbelopp, dvs. det totala beloppet av de varor eller tjänster du beställer vid varje enskilt köpetillfälle, godkänns. Beslutet baseras på en kreditprövning som bland annat beaktar betalningshistorik och resultat från kreditupplysning. Pengarna lyfts i samband med att ett köp till motsvarande belopp har beviljats och genomförts. Kreditavtalets löptid Kreditavtalet löper på obestämd tid. Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas För fullföljande av eventuellt vald fast delbetalningsplan ska betalningar ske enligt vid köpetillfället angivna villkor. Antalet delbetalningar och dess storlek anges i samband med köpet och/eller på avtalet som skickas hem till dig. Avseende villkor för konto är det lägsta godkända betalbeloppet per månad 1/24 av det totala kreditbeloppet, dock lägst 50 kr. Antalet betalningar baseras därmed på storleken av inbetalningarna. Avräkning sker i följande ordning: Ränta, kostnader för krediten, eventuella förseningsavgifter och dröjsmålsränta, och därefter kapitalbelopp. Äldre fordringar i kontot betalas före senare. Det totala belopp som du ska betala Detta är det lånade kapitalet plus ränta och eventuella kostnader i samband med krediten. Det totala belopp som du ska betala framgår av din senaste kontofaktura. Det totala belopp som ska betalas beror på beviljat och utnyttjat kreditutrymme samt hur du väljer att lägga upp din delbetalning. 3. Kreditkostnader Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller för kreditavtal Villkor för konto – betala i din egen takt Villkoren för konto – betala i din egen takt, är standardvillkoren. Om ingenting annat anges i kreditansökan, eller om avtalad fast delbetalningsplan inte följs så gäller villkoren för konto enligt följande: Ränta f.n. 19,9% (rörlig) Administrativ avgift 29 SEK Uppläggningsavgift 0 SEK Villkor för fast delbetalning Villkoren för fast delbetalning gäller när kredittagaren vid köpetillfället har valt att betala enligt en fastställd plan. Dessa gäller endast för det aktuella köpet, och så länge som kredittagaren följer den valda planen. De olika fasta delbetalningsvillkoren som Klarna erbjuder är för närvarande följande. Dock kan avvikelser förekomma, det är således de vid köpet valda fasta delbetalningsvillkoren som gäller. Betalningsvillkor Uppläggningsavgift Administrativavgift Kreditränta 3 månader 49 SEK 29 SEK 0 % 6 månader 69 SEK 29 SEK 0 % 12 månader 149 SEK 29 SEK 0 % 24 månader 299 SEK 29 SEK 9,99 % 36 månader 299 SEK 29 SEK 9,99 % Effektiv ränta Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av det samlade kreditbeloppet. Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra olika erbjudanden. Effektiv ränta för ditt kreditavtal med kontovillkor är 29,22 % baserat på ett representativt exempel vid köp av varor om 10 000 SEK som avbetalas under 12 månader och där varje delbelopp är 955 kronor. Totalkostnad är 11458 SEK. Är det för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om – en försäkring som säkrar krediten, eller – någon annan kompletterande tjänst? Om kostnaderna för dessa tjänster inte är kända av kreditgivaren ska de inte inkluderas i den effektiva räntan. Kreditavtalet erhålls utan krav på tilläggstjänster. Kostnader för krediten Kredittagaren är skyldig att utöver ränta betala ersättning till Klarna för de kostnader som Klarna har för krediten. Dessa kostnadsersättningar benämns f.n. uppläggningsavgift och administrativ avgift och tas ut enligt villkoren för kreditavtalet som anges ovan. Avgiften ska betalas när den åtgärd avgiften avser blivit utförd. Klarna har när som helst under kredittiden rätt att höja avgifterna i den mån Klarnas kostnader ökat för den åtgärd kostnadsersättningen avser att täcka. Kredittagaren kommer i så fall bli underrättad om detta på förhand. Kostnader i samband med försenade betalningar Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser (t.ex. tvångsförsäljning) och försvåra möjligheter till att erhålla kredit. Kredittagaren kommer att debiteras en förseningsavgift om f.n. 50 SEK för försenad betalning på konto där totalt kreditbelopp understiger 200 SEK och förseningsavgift om f.n. 135 SEK för försenad betalning på kreditavtal där totalt kreditbelopp är 200 SEK eller mer. Dröjsmålsräntan är 24% + gällande referensränta. Överlämnas fordran för inkassering tillkommer inkassokostnader enligt lag. Om kredittagaren inte följer kontobestämmelserna kan Klarna säga upp krediten till full betalning enligt de allmänna villkoren. Registrering hos externt kreditupplysningsföretag kan komma att ske i de fall då kredit sägs upp på grund av gravt eftersatt betalning. 4. Andra viktiga rättsliga aspekter Förtidsåterbetalning Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när som helst. Kredittagaren har rätt att när som helst förtidsbetala kvarvarande skuld. Kredittagaren är skyldig att betala ränta och andra kostnader för krediten för tiden fram till förtidsbetalningen. Sökning i en databas Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en databas måste kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela dig resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet. Om kreditansökan nekas på grundval av en sökning i en extern databas kommer Klarna att meddela vilken databas som använts och resultatet av sökningen. Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig om kreditgivaren vid tidpunkten för begäran är ovillig att ingå kreditavtal med dig. Vänligen kontakta Klarnas kundtjänst på tel. 08-120 120 10. Den tidpunkt under vilket erbjudandet gäller Erbjudandet om att finansiera ett köp med detta kreditavtalgäller vid köpetillfället. Klarna kan erbjuda möjligheten att omvandla en faktura till delbetalning med villkor för konto. Detta erbjudande gäller i så fall under den avtalade fakturakredittiden. 5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster a) Beträffande kreditgivaren Registrering Klarna Bank AB (publ) är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556737-0431. Den berörda tillsynsmyndigheten Klarna står under Finansinspektionens tillsyn. b) Beträffande kreditavtalet Utnyttjande av ångerrätten Enligt Konsumentkreditlagen har du som kredittagare ångerrätt av ditt kreditavtal. Ångerfristen är 14 dagar och räknas från den dag då avtalet och dess villkor är dig tillhanda. Ångerrätten utnyttjas genom att kredittagaren skickar skriftligt meddelande till Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 STOCKHOLM, ringer till Klarnas kundtjänst på 08-120 120 10, skickar e-post till [email protected] eller använder Klarnas chattfunktion eller webbformulär på www.klarna.se. Om du som kredittagare ångrar det köp som ligger till grund för kreditavtalet och inga andra köp finns knutna till avtalet, avslutas även ditt kreditavtal hos Klarna. Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och/eller behörig domstol Svensk lag gäller. Svensk domstol är behörig att lösa en eventuell tvist i anledning av krediten. Språkordning Information och avtalsvillkor lämnas på svenska. All kommunikation sker på svenska. c) Beträffande prövning Förekomst av tillgång till en mekanism för klagomål och prövning utanför domstol Klagomål kan lämnas skriftligt eller muntligt till Klarna via [email protected], via post benämnt «klagomål» till Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, via telefon 08-120 120 10 eller använda Klarnas chattfunktion eller webbformulär på www.klarna.se. Klarna hanterar klagomålen enligt Finansinspektionens Allmänna Råd (FFFS 2002:23) om klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter. Är kredittagaren missnöjd kan han/hon även vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm eller Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm SIFSE1.5

Generella villkor för betalning via Autogiro

 

Inledning

Genom att lämna ditt medgivande till betalning via Autogiro och godkänna dessa villkor ger du Klarna ett medgivande till betalning via Autogiro. Klarna erbjuder dig för tillfället möjligheten att via Autogiro betala dina fakturor på Klarnas kundportal samt via Autogiro betala i en butik som erbjuder denna tjänst.

Genomföra en betalning

När du väljer att betala för ett köp via Autogiro dras pengarna från ditt konto inom två bankdagar från den dag:

 • butiken skickar din order, om ditt köp avser fysiska varor,

 • din beställning är gjord, om ditt köp avser digitala varor och tjänster,

 • som meddelas av butiken, om ditt köp avser en prenumeration, 

 • du har initierat betalningen av en faktura genom att klicka på “Betala”, eller

 • du angett i Klarnas kundportal för betalning av en faktura. 

Skulle täckning saknas på ditt konto när betalningstransaktionen ska genomföras kommer du istället att få en faktura på köpet. Vid sen betalning av faktura skickas en påminnelse ut till dig där du åläggs att betala en påminnelseavgift. Har du handlat för mindre än 60 kr tillkommer en påminnelseavgift om 29 kr, och har du handlat för 60 kr eller mer tillkommer 60 kr i påminnelseavgift. Även en dröjsmålsränta om 24,00 % plus gällande referensränta tillkommer. Sker ingen betalning därefter kan fordran komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma. Notera att en kreditprövning görs när du ger ditt medgivande till betalning via Autogiro vilket i vissa fall innebär att en kreditupplysning inhämtas från extern part. Du får då en kopia på kreditupplysningen per post.

För den/de första betalningen/betalningarna som du vill genomföra kan upprepade uttagsförsök förekomma under de kommande bankdagarna fram tills dess att transaktionen har godkänts. Klarna kommer i dessa fall inte att genomföra mer än en betalningstransaktion. Sker det en retur eller annan nedsättning av den ursprungliga fordran efter att du har har valt att betala via Autogiro men innan betalningstransaktionen har genomförts kommer du att meddelas om det nya justerade beloppet som kommer att dras.

Dataskydd

Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Genom att använda Klarnas betalningstjänster godkänner du vår användning av dina personuppgifter i enlighet med Klarnas Dataskyddsinformation.

Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, org nr: 556737-0431.

Medgivande till betalning via Autogiro

Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller från ett av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten avslutas i sin helhet.

Allmänt

Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro.

Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.

Definition av bankdag

Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

Information om betalning

Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.

Täckning måste finnas på kontot

Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl. 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.

Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)

Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören

Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att endast den aktuella betalningen stoppas. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse

Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro

Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro.

Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.

Klarnas kortvillkor

VÄNLIGEN LÄS IGENOM VILLKOREN INNAN DU ANSÖKER OM DITT KLARNA-KORT.

 

1. Definitioner

‘App’ – Vår applikation som du kan ladda ned till din enhet och som ger dig tillgång till Klarnas kundportal.

Bankdag’ – Måndag till fredag med undantag för svenska helgdagar.

‘Betalningsorder’ –  En order från dig till oss om att en transaktion ska genomföras.

‘CVV’ – En tresiffrig säkerhetskod placerad på baksidan av Kortet.

‘du’, ‘din’ –  Kortinnehavaren.

Digital plånbok’ – en tjänst eller enhet där individer kan registrera eller spara betalkortsuppgifter för att genomföra betalningar.

EES’ – Det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

‘Företag’ – En näringsidkare som är ansluten till Visa och som inte begränsas av avsnitt 4.2.

‘Klarna kundportal’ – Din kundportal som är tillgänglig på vår hemsida och/eller i vår App där du kan hitta information om ditt Köputrymme, din köphistorik, månadsfaktura och övrig information eller tjänster kopplade till ditt Kort. Du kan även betala för dina köp i Klarnas kundportal.

‘Kontaktlös’ –  En betalningsfunktion som ger till möjlighet att betala genom att hålla ditt Kort mot en kortterminal (kontaktlös kortterminal).

Kort’ – Klarna-kort utgivet av Klarna Bank AB (publ) enligt dessa villkor som består av ett kort med en fast CVV-kod och digitala kortuppgifter.

Kortinnehavare’ – Avser den fysiska person som ingår detta avtal med Klarna.

‘Kortnummer’ – Det kortnummer som anges på framsidan av ditt kort.

‘Kortvillkor’ – Detta avtal mellan dig och Klarna, som varierar från tid till en annan.

Köputrymme’ – Den funktion i Klarnas kundportal som indikerar din utgiftsstatus och köpförmåga vid varje given tidpunkt, som närmare beskrivs i avsnitt 5.

‘Personliga behörighetsfunktioner’- Personligt anpassade funktioner som vi eller annan betaltjänstleverantör tillhandahåller eller godtar för autentiseringsändamål t.ex. användning av personlig kod såsom PIN-kod, Mobilt Bank ID, biometriska kännetecken etc.

‘Transaktion’–  En åtgärd som initieras av dig eller av betalningsmottagaren på dina vägnar för placering, överföring eller uttag av medel.

‘vi’, ‘oss’, ‘vår’ eller ‘Klarna’ – Klarna Bank AB (publ), en svensk bank registrerad under organisationsnummer 556737-0431 med huvudkontor på Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige.

‘Webbsida’ – www.klarna.se.

‘Återbetalningsalternativ’– De tillgängliga betalningsalternativ för att återbetala skuld hänförlig till användningen av kortet i enlighet med vad som anges i detta avtal.

 

2. Allmän information

2.1. Dessa Kortvillkor reglerar användningen av ditt Kort. Ditt Kort är ett betalkort utgivet av Klarna. Klarna är en svensk bank med säte i Stockholm som står under Finansinspektionens tillsyn, Box 7821, 10397 Stockholm, institutnummer 41538. Du hittar information om vårt tillstånd på Finansinspektionens hemsida.  

2.2. Genom att använda nedladdningsfunktionen kan du ladda ned Kortvillkoren innan du ansöker om Kortet. Under avtalets löptid finns Kortvillkoren tillgängliga i Klarnas kundportal och på din begäran skickar vi dem till dig via e-post.

2.3. Kortet kan användas för betalning till Företag enligt dessa Kortvillkor. Kortanvändningens syfte och art presumeras vara betalning för varor och tjänster. När du använder ditt Kort uppstår en fordran som du kan reglera beroende på valt Återbetalningsalternativ och i övrigt enligt Kortvillkoren.

2.4. Kortvillkoren är skrivna och tillgängliga på svenska och vi förbinder oss att kommunicera med dig avseende alla aspekter av ditt Kort på svenska. Vi kan komma att kommunicera med dig via brev, e-post, textmeddelanden och/eller App-notifieringar för att skicka dig meddelanden eller information om ditt Kort eller dessa Kortvillkor. Vid misstanke om obehörig användning eller säkerhetsrisk kan vi kontakta dig via telefonsamtal eller textmeddelande. Du förbinder dig att hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade i Klarnas kundportal.

2.5. I Klarnas kundportal kan du se vilka, om några, ytterligare kommunikationsmedel som finns tillgängliga. Där kan du också anmäla dig till en sådan tjänst. Kommunikation, meddelanden och information på din begäran som överstiger, skickas mer frekvent eller genom andra kommunikationsmedel än vad som anges häri kan vara föremål för en avgift. Eventuell avgift för en sådan tjänst kommer att meddelas i Klarnas kundportal.

 

3. Ansökan och mottagande av ditt Kort

3.1. Du ansöker om ditt Kort i Klarnas kundportal. För att ansöka om ett Kort måste du vara minst 18 år och bosatt i Sverige. Ansökan om Kort sker i Klarnas kundportal efter att du har identifierat dig med hjälp av Mobilt BankID eller annan tillämplig identifieringsmetod. Vi behandlar din ansökan och informerar dig i Klarnas kundportal om din ansökan har blivit godkänd. Som en del av din ansökan kan Klarna komma att göra en kreditprövning. Vi kan även komma att göra kreditupplysningar under avtalets löptid. Om en kreditupplysning inhämtas i samband med kreditprövningen kommer du att få en kopia på kreditupplysningen per post. 

3.2. Du intygar att informationen du lämnar under registreringen och identifieringen är aktuell, fullständig och korrekt.  Du ska endast uppge dina egna uppgifter. Du garanterar vidare att du har rättshandlingsförmåga att ingå detta avtal och att du inte agerar på uppdrag någon annan person. Om den informationen du tidigare lämnat ändras, förpliktar du dig att informera oss om ändringen så snart som möjligt och på vår begäran ge in stödjande dokumentation.

3.3. I samband med att din ansökan godkänns kommer du att ha möjlighet att lägga till ditt Kort i din digitala plånbok. Ditt Kort kommer att behöva aktiveras av dig med användande av personliga behörighetsfunktioner innan det kan användas.

3.4. Ditt fysiska Kort kommer att skickas till den adress du valt som din leveransadress i Klarnas kundportal.

3.5. Du väljer PIN-kod i Klarnas kundportal. Du bör se till att koden inte har något samband med dig, såsom ditt telefonnummer eller födelsedatum; är en del av de uppgifter som är tryckta på Kortet; består av samma siffror eller är identisk med en tidigare vald PIN-kod. Om du glömmer din PIN-kod kan du hämta den i Klarnas kundportal.

 

4. Kortanvändning

4.1. Kortet används för betalning av köp till Företag i Sverige och utomlands som accepterar Kortet.

4.2. Användning av Kortet medges inte för vissa typer av tjänster, till exempel kontantuttag, och/eller hos Företag som erbjuder vissa typer av tjänster, till exempel eskort och liknande tjänster. 

4.3. Kortet får inte användas i olagligt syfte vilket omfattar köp av varor och tjänster som är förbjudna enligt tillämplig lag.

 

5. Användning i Digitala plånböcker

5.1 Du kan registrera ditt Kort i en eller flera Digitala plånböcker där leverantörer av Digitala plånböcker erbjuder den möjligheten.

5.2 Vi kommer då att skapa ställföreträdande kortuppgifter för ditt Kort. Det betyder att den digitala versionen av ditt Kort kommer att ha ett annat kortnummer än ditt fysiska Kort, som är kopplat till ditt ursprungliga Kortnummer. Det innebär inte att du får ytterligare ett Kort.

5.3 Installera eller använd inte en icke-auktoriserad version eller modifiering av din enhets (t.ex. mobiltelefon) operativsystem om du använder ditt Kort i en Digital plånbok, eftersom det medför ökad risk för obehörig tillgång till din enhet, för stöld av din information eller för att obehöriga transaktioner genomförs. Radera all din information från din Digitala plånbok när du byter enhet.

5.4 Vi har rätt att sluta samarbeta med vissa leverantörer av Digitala plånböcker, och rätt att sluta tillåta eller möjliggöra användning av vissa typer av kort i Digitala plånböcker. Om så är möjligt kommer vi att i rimlig tid informera dig om detta.

5.5 Du kan när som helst ta bort ditt Kort från en Digital plånbok genom att trycka på lämplig knapp, länk eller motsvarande i den Digitala plånboken, eller genom att kontakta kundtjänst. I så fall godkänner du att vi fortsätter behandla och genomföra eventuella utestående Transaktioner med ditt Kort.

 

6. Köputrymme

6.1. Det finns ingen på förhand bestämd köpgräns på ditt Kort. Istället bestäms ditt Köputrymme av Klarna på grundval av dina samtliga utgifter hos oss och din ekonomiska situation. Vänligen notera att ditt betalningsbeteende kan komma att påverka din förmåga att betala med ditt Kort.

6.2. Du har möjlighet att få en indikation om din gällande utgiftsstatus och din möjlighet att göra ytterligare köp vid varje enskilt tillfälle genom funktionen Köputrymme i Klarnas kundportal. Där kan du även testa din köpförmåga genom att uppge ett belopp som motsvarar ditt avsedda köp.

 

7. Godkännande av en Transaktion

7.1. När du använder ditt Kort måste du godkänna varje Transaktion. En Transaktion är godkänd om du samtyckt till utförande av Transaktionen genom att göra dina kortuppgifter tillgängliga för ett Företag. Detta kan ske genom läsning av Kortets chip eller magnetremsa, genom att hålla ditt Kort mot en Kontaktlös kortterminal, genom att lämna kortinformation (Kortnummer, giltighetstid och CVV) muntligen eller skriftligen eller på annat sätt enligt nya tekniska lösningar.

7.2 Du kan använda Kortet för Kontaktlösa Transaktioner upp till ett begränsat belopp. Notera att beloppsgränsen kan skilja sig åt mellan länder eller från tid till annan. Klarna eller Företag kan begära att du av säkerhetsskäl eller andra skäl använder Kortets chip tillsammans med din PIN-kod, eller annan autentiseringsmetod, även vid transaktioner under beloppsgränsen. För Transaktioner över beloppsgränsen måste du godkänna Transaktionen på annat sätt.

7.3 Om ytterligare åtgärd krävs, såsom knapptryckning, angivande av kod såsom PIN-kod, lösenord, eller annan personlig kod, biometriskt kännetecken som fingeravtryck, ansiktsigenkänning eller liknande, eller på annat sätt enligt anvisningar, är Transaktionen inte godkänd såvida du inte genomför en sådan åtgärd.

7.4. För att utföra en serie av Transaktioner måste du endast godkänna den första Transaktionen. Detta godkännande omfattar de senare Transaktionerna förutsatt att du har erhållit tydlig information om detta.

7.5. För det fall Transaktionens exakta belopp inte är känt vid tidpunkten då du ger ditt godkännande till genomförandet av Transaktionen reserveras endast det exakta beloppet du har godkänt. Efter det att vi mottagit Betalningsordern från Företagets bank belastar vi Kortet med köpbeloppet. Detta sker normalt en till två bankdagar efter det att du lämnat Betalningsordern till Företaget.

7.6. Du ansvarar för alla Transaktioner som du godkänner om inte annat anges i dessa villkor.

 

8. Återkallelse av Betalningsorder

8.1. Notera att du normalt sett inte kan återkalla en Betalningsorder efter att du har lämnat ditt godkännande till Transaktionen.

8.2. Du kan dock, enligt de villkor och inom den tid som du avtalat med Företaget, vända dig till Företaget vad gäller ännu inte genomförd enstaka eller serie av Transaktioner för att återkalla tidigare lämnad Betalningsorder avseende dessa.

 

9. Tidpunkt för mottagande av en Betalningsorder

9.1. En Transaktion initieras via ett Företag. När vi har mottagit din Betalningsorder debiteras ditt Kort med ett belopp som motsvarar Transaktionen. Detta sker normalt upp till en till två bankdagar efter det att du initierat Betalningsordern men kan ta kortare eller längre tid. För betalningar inom EES är vi skyldiga att se till att beloppet är mottaget av Företagets betaltjänstleverantör inom en bankdag efter att vi ha mottagit Betalningsordern. För betalningar utanför EES skickar vi betalningen till Företagets betaltjänstleverantör så snart som möjligt. Vid retur ställer vi returbeloppet till ditt förfogande så snart som möjligt efter att Företagets bank överfört beloppet till oss.

 

10. Nekande av en Transaktion

10.1. Vi kan neka en Transaktion om:

10.1.1. du inte har godkänt Transaktionen enligt avsnitt 7 ovan;

10.1.2. vi anser att det föreligger en väsentlig ökad risk för att du eventuellt inte kan fullgöra ditt betalningsansvar;

10.1.3. användning av Kortet är i strid med dessa villkor, Visa:s regler, eller tillämplig lag; eller

10.1.4. vi har goda grunder att misstänka icke-godkänd eller bedräglig användning av Kortet eller av andra säkerhetsskäl.

10.2. Du meddelas om en nekad Transaktion via det berörda Företaget. Om möjligt kommer du bli informerad om orsaken till nekandet och förfarandet för att korrigera eventuella fel som föranledde nekandet såvida det inte förbjudet enligt lag.

 

11. Avgifter och växelkurser

11.1. Avgifter kopplade till Kortet, om några, meddelas i Klarnas kundportal. Tillämpliga avgifter och kostnader debiteras ditt Kort. För det Återbetalningsalternativ som valts av dig kan särskilda villkor och avgifter gälla.

11.2. Genomför du en Transaktion i en annan valuta än   växlas beloppet till SEK och vid växling gäller av oss tillämpad växelkurs. Växelkursen utgörs av en referensväxelkurs, som bestäms av Visa för detta ändamål och som gäller den bankdag Transaktionen kommer Visa tillhanda. Förändringar i växelkursen träder i kraft omedelbart. Information om referensväxelkursen lämnas av oss på din begäran. Du står eventuell valutarisk under tiden från köp till dess Transaktionen kommer Visa tillhanda. Detta gäller även köp i Sverige i annan valuta än svenska kronor. Information om Visas referensväxelkurs hittar du här.

 

12. Återbetalning

12.1.   Du kan välja hur du ska betala de Transaktioner du genomför med ditt Kort. Du kan välja (i) en räntefri kredit, så kallad Månadsfaktura, (ii) att betala senare (upp till 14 dagar), (iii) att betala via ditt bankkonto, (iv) eller genom en kombination av dessa. Klarna kan också erbjuda ytterligare betalmetoder.

12.1.1. Om du har valt att samla dina korttransaktioner på en Månadsfaktura kommer alla Transaktioner du gör med ditt Kort, oavsett om du gör köp i en fysisk eller onlinebutik, att samlas i en sådan Månadsfaktura i enlighet med de villkor som visas vid ansökan om Månadsfaktura.

12.1.2. Om du väljer att betala dina korttransaktioner med ditt bankkonto kommer pengarna att debiteras ditt bankkonto inom 1-2 bankdagar från det att Företaget har hanterat din order. 

12.1.3 Du kan ange ett belopp så att enskilda köp upp till maximalt det valda beloppet betalas från ditt  bankkonto och enskilda köp över det valda beloppet betalas senare, i enlighet med de angivna villkoren.

12.2 En påminnelseavgift tillkommer vid utebliven betalning. Har du valt att betala senare (upp till 14 dagar) eller via ditt bankkonto och handlat för under 60 kr tillkommer 29 kr, och har du handlat för 60 kr eller mer tillkommer 60 kr i påminnelseavgift. Även en dröjsmålsränta om 24,00 % plus gällande referensränta kan tillkomma. Sker ingen betalning därefter kan fordran komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma.

 

13. Information om Transaktioner

13.1. Information om enskilda korttransaktioner visas i Klarnas kundportal. Om du särskilt begär det kan periodisk transaktionsinformation skickas eller göras tillgängligt minst en gång per månad via e-post eller i Klarnas kundportal i handling eller annan läsbar och varaktig form. Du uppmanas att omedelbart ta del av och granska den information om genomförda korttransaktioner som görs tillgänglig för dig. Kontakta oss om du inte erhållit ovanstående information trots att korttransaktioner skett föregående period.  

 

14. Giltighetstid för Kort

14.1. Kortet gäller till utgången av det datum som anges på framsidan av Kortet. Om giltighetstiden har passerat kommer du inte kunna använda Kortet och inte heller kunna använda kortinformationen i Klarnas kundportal. Var vänlig besök Klarnas kundportal om du önskar ett nytt Kort.   

 

15. Dina skyldigheter i förhållande till Kortet och Personliga behörighetsfunktioner

15.1. Du är skyldig att använda ditt Kort i enlighet med dessa villkor.

15.2. Kortet är personligt och du är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda ditt Kort och dina Personliga behörighetsfunktioner mot obehörigt användande. Du bör exempelvis aldrig: låta någon annan använda ditt Kort; göra anteckning om PIN-koden eller förvara PIN-koden tillsammans med Kortet; avslöja PIN-koden eller annan säkerhetsinformation eller på annat sätt göra det tillgängligt för någon annan person. Registrera ditt Kort enbart i en Digital plånbok på din egen enhet.

15.3. Det är viktigt att du skyddar inloggning i Klarnas kundtjänstportal mot obehörig åtkomst genom att aldrig avslöja dina inloggningsuppgifter. Om Mobilt BankID eller annan personlig behörighetsfunktion finns lagrad på din mobila enhet måste du hålla god uppsikt över enheten och vid misstanke om obehörig tillgång spärra behörighetsfunktionen.

15.4. Vid förlust, stöld, missbruk eller annan obehörig användning av ditt Kort, är du skyldig att utan onödigt dröjsmål kontakta kundtjänst på 08-120 120 10 så snart du får vetskap om händelsen, för att rapportera den och, om nödvändigt, spärra ditt Kort. Du kommer att bli ombedd att förse oss med uppgifter för att vi ska kunna identifiera dig. Du har också möjlighet att spärra eller tillfälligt frysa ditt Kort i Klarnas kundportal.  

 

16. Kortinnehavares återbetalning-, rättelse-  och ersättningsanspråk

16.1. Återbetalning vid obehöriga korttransaktioner

16.1.1. Om det har genomförts en obehörig Transaktion kommer vi återbetala det debiterade beloppet, tillsammans med eventuella avgifter, omedelbart och i alla händelser senast bankdagen efter att ha noterat eller underrättats om Transaktionen. Om vi har anledning att misstänka att Transaktionen är behörig kommer vi inte att återbetala beloppet utan istället skriftligen underrätta Finansinspektionen. Eventuell återbetalning sker därefter.

16.1.2. För det fall vi har betalat tillbaka ett belopp till dig och därefter fastställer att du inte hade rätt att återfå hela eller del av beloppet är du återbetalningsskyldig. Vi har då rätt att debitera ditt Kort med det aktuella beloppet.

 

16.2. Anspråk vid Transaktioner som inte genomförts eller genomförts bristfälligt eller sent     

16.2.1. Om en Transaktion inte genomförts eller genomförts bristfälligt och dessa brister orsakats av oss, kan du begära omedelbar och fullständig återbetalning av det belopp som debiterats dig. Vi kommer att återbetala beloppet på ett lämpligt sätt och utan onödigt dröjsmål. Du kan dessutom kräva ersättning för eventuella avgifter eller ränta som du har förpliktats att betala till följd av att Transaktionen inte genomförts eller genomförts bristfälligt.                         

 

16.3. Ersättningsanspråk i andra fall

16.3.1. Utöver vad som framgår av avsnitt 15.1 och 15.2 ansvar vi inte för skada om vi har varit normalt aktsamma. Vi ansvarar inte för indirekt skada om skadan inte orsakats genom Klarnas grova vårdslöshet.

 

16.4. Reklamation avseende obehöriga eller felaktigt utförda Transaktioner

16.4.1. Du ansvarar för hela beloppet av den obehöriga eller felaktigt genomförda Transaktionen om du inte utan onödigt dröjsmål från det att du får kännedom om den obehöriga eller felaktigt utförda Transaktionen, och senast 13 månader från Transaktionens debiteringsdag, underrättar oss härom och begär rättelse. Tidsfristen om 13 månader börjar endast gälla om vi lämnat information om Transaktionen inom en månad från den dag Transaktionen utfördes. I annat fall börjar tidsfristen löpa från den dag du fick informationen. Du är skyldig att vid reklamation lämna de uppgifter vi behöver för vår utredning. Vi kan kräva att du samarbetar med berörda myndigheter och på vår begäran inkomma med en polisanmälan.

 

16.5. Återbetalning av godkända Transaktioner som initierats av eller via en betalningsmottagare

16.5.1. Du har rätt till återbetalning från oss av en redan genomförd och godkänd Transaktion om Transaktionens exakta belopp inte angavs i samband med godkännandet av Transaktionen, och Transaktionens belopp överstiger det belopp som du rimligen kunde ha förväntat dig med hänsyn till ditt tidigare utgiftsmönster, dessa Kortvillkor och relevanta omständigheter. Rätt till återbetalning föreligger dock inte om skillnaden avseende beloppet beror på valutaväxlingskurs och den referensväxelkurs som vi tidigare avtalat om använts. Rätt till återbetalning gäller inte om betalningsmottagarens betaltjänstleverantör hör hemma utanför EES.

16.5.2.  Om du kan bevisa att ovanstående villkor är uppfyllda kan du begära återbetalning inom 8 veckor från den dag då beloppet debiterades. Vi ska inom 10 bankdagar från mottagandet av begäran återbetala hela beloppet eller ange skäl för att vägra återbetalning med uppgift om var du kan hänskjuta ärendet.

16.5.3. Du har inte rätt till återbetalning om du direkt till oss har godkänt att Transaktionen genomförs, och i förekommande fall, vi eller Företaget har tillhandahållit dig eller gjort information tillgänglig om den framtida Transaktionen via e-post, brev eller App-notifikation minst fyra veckor före betalningsdagen.

 

16.6. Ansvarsbegränsning

16.6.1. Vi är inte ansvariga för skada som beror på svensk eller utländsk lag, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om vi själva är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

16.6.2. För genomförandet av betaltjänster, ansvarar vi inte för skada som beror på osedvanliga eller oförutsägbara omständigheter som vi inte har något inflytande över och vars konsekvenser trots alla ansträngningar hade varit omöjliga att avvärja. Vi ansvarar inte heller då vi handlar i enlighet med tillämplig lag.

 

17. Kortinnehavarens ansvar vid obehöriga Transaktioner

17.1. Om en obehörig Transaktion har genomförts till följd av din underlåtenhet att skydda dina Personliga behörighetsfunktioner ansvarar du för högst 400 kr.  

17.2. Om en obehörig Transaktion har genomförts till följd av att du har brutit mot de förpliktelser som gäller för användning av Kortet och som närmare beskrivs i avsnitt 15 genom grov oaktsamhet, ska du ansvara för beloppet, dock högst 12 000 kr. Har du handlat särskilt klandervärt ska du stå för hela förlusten.

17.3. För det fall stark kundautentisering inte har använts trots att det borde ha tillämpats, ansvarar du inte för beloppet för den obehöriga Transaktionen. Detta gäller dock inte om du genom svikligt förfarande har bidragit till den obehöriga Transaktionen.

17.4. Du ansvarar inte för något belopp som har belastat Kortet efter det att du anmält till oss att Kortet ska spärras. Detta gäller dock inte om du genom svikligt förfarande har bidragit till den obehöriga Transaktionen.

 

18. Reklamation av varor och tjänster

18.1. Ett Företag anslutet till Visa ansvarar mot dig för fel i vara eller tjänst. En sådan reklamation  ska därför i första hand riktas mot Företaget och inte mot oss. Du kan dock rikta en sådan reklamation till oss enligt Konsumentkreditlagen vid användning av Kortet om du har valt kredit som Återbetalningsalternativ. Du åtar dig att reklamera köpta varor och tjänster till Företaget, eller till oss när det är tillämpligt, inom skälig tid efter att du märkt eller borde ha märkt felet.

18.2. För det fall vi har betalat tillbaka ett belopp relaterat till din reklamation till dig och vi därefter fastställer att du inte hade rätt att återfå beloppet förbehåller vi oss rätten att debitera dig motsvarande belopp.

 

19. Villkorsändringar

19.1. Vi har rätt att ändra detta avtal, inklusive eventuella avgifter, genom att underrätta dig via e-post minst 2 månader innan ändringarna träder i kraft.

19.2. Du har rätt att avgiftsfritt säga upp avtalet närsomhelst under dessa två månader om du inte godkänner ändringarna av Kortvillkoren. För det fall du inte säger upp avtalet före den dag ändringarna träder i kraft ska du anses ha godkänt ändringarna och ändringarna kommer därmed bli tillämpliga på ditt avtal.

19.3. Ändringar av växelkurser kan tillämpas omedelbart och utan underrättelse i enlighet med avsnitt 11.2.

 

20.  Avtalets löptid och uppsägning

20.1. Detta avtal gäller tills vidare. Du kan när som helst säga upp avtalet kostnadsfritt med omedelbar verkan genom att kontakta oss.

20.2. Vi har rätt att säga upp detta avtal:

20.2.1. med 2 månaders uppsägningstid; eller

20.2.2. med omedelbar verkan av objektivt betingade skäl, exempelvis vid en väsentlig ökad risk för att du eventuellt inte kan fullfölja ditt betalningsansvar, om du förordnats en förvaltare, om du har gjort dig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott, om vi har anledning att tro att du har använt Kortet bedrägligt eller för andra olagliga ändamål eller av säkerhetsskäl eller om vi är skyldiga att att göra så enligt lag eller på grund av våra avtalsförpliktelser gentemot tredje part.

20.3. Vi kan tillfälligt frysa ditt Kort med omedelbar verkan tills dess att det inte längre finns skäl för frysning eller avtalet har upphört av samma objektivt betingade skäl som anges ovan.

20.4. För det fall vi fryser eller säger upp ditt Kort informerar vi dig i förväg om det inte finns särskilda skäl mot det, i annat fall meddelar vi dig omedelbart därefter förutsatt att sådant meddelande inte bryter mot objektivt motiverade säkerhetsskäl eller är förbjudet enligt lag.

20.5. Eventuellt utestående saldo och/eller kostnader hänförligt till din användning av Kortet, oavsett om uppkommit före eller efter uppsägningstidpunkten, ska betalas av dig.

 

21. Ångerrätt

21.1. Du har rätt att frånträda detta avtal (ångerrätt) genom att lämna eller sända ett meddelande om detta till oss inom 14 dagar (ångerfrist). Ångerfristen börjar löpa den dag detta avtal ingås men tidigast den dag du har erhållit dessa villkor på ett varaktigt medium. För att nyttja din ångerrätt skickar du ett meddelande inom ångerfristen (t.ex. brev eller e-post) till: Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, telefon: +46 8 120 120 00, e-post: [email protected] Verkan av ångerrätt innebär att båda parter ska lämna tillbaka vad de tagit emot. Återbetalning ska ske inom 30 dagar. För dig börjar denna tid den dag du lämnade eller sände ditt meddelande om att avtalet frånträds, för oss när vi mottog ditt meddelande. Om du utnyttjar din ångerrätt är du inte heller bunden av anknytande avtal om tjänst som tecknats med anledning av detta avtal.  

21.2. Frånträdandet av detta avtal påverkar inte eventuella köpeavtal med Företag. Dina rättigheter och skyldighet gentemot Företaget regleras av avtalet mellan dig och dem samt tillämplig lagstiftning. Ångerrätten påverkar inte enskilda Transaktioner, tjänster och motsvarande genom användande av Kortet som utförs under avtalet.

 

22. Behandling av personuppgifter

22.1. Det är viktigt för oss att skydda din integritet och dina personuppgifter. I syfte att tillhandahålla dig Kortet delar vi data med Visa. Vi kan också komma att dela dina kortuppgifter med vår försäkringspartner, t.ex. vid försäkringsskada. Se Klarnas Dataskyddsinformation för en närmare beskrivning av Klarnas personuppgiftsbehandling.

22.2 Om du registrerar ditt Kort i en Digital plånbok kan vi komma att dela dina personuppgifter med leverantören av den Digitala plånboken.

23. Försäkring

23.1 Försäkringar kopplade till ditt Kort och omfattningen av dessa, framgår av de specifika försäkringsvillkoren. Krav hänförliga till försäkringarna ska riktas mot respektive försäkringsgivare i enlighet med vad som stadgas i, vid var tid gällande, försäkringsvillkor. Klarna har rätt att med iakttagande av en (1) månads uppsägningstid upphöra med försäkringar kopplade till Kortet eller i övrigt ändra villkoren i dessa i enlighet med vad som stadgas däri. Klarna har rätt att när som helst byta försäkringsgivare. Ändringar meddelas enligt punkt 2 (Allmän information).

24. Klagomålshantering

24.1. Klarna hanterar klagomål i enlighet med riktlinjer utgivna av Finansinspektionen om klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter. Klagomål avseende våra tjänster kan lämnas till Klarnas  tvistelösningsavdelning genom att skicka e-post rubricerat “Klagomål” till [email protected], via kontaktformuläret på Klarnas hemsida (www.klarna.se), via vår chatfunktion i Klarnas kundportal, eller genom att skicka ett brev med ordet “Klagomål” till Klarnas registrerade adress , Sveavägen 46, 111 34 Stockholm.

24.2. Om vi inte lyckas lösa tvisten kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som är en nämnd för alternativ tvistlösning. Adress: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, Sverige. Klarna är enligt lag skyldig att delta i ARN:s tvistlösningsförfarande. Information om hur du anmäler ett ärende till ARN samt värde- och tidsgränser finner du på ARN:s hemsida http://www.arn.se/. Du kan anmäla ditt ärende på något av Europeiska Unionens officiella språk via ODR-plattformen som tillhandahålls av Europeiska kommissionen. Du hittar ODR-plattformen på https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ärendet kommer därefter att överlämnas till ARN.

 

25. Övrigt

25.1. I den mån någon del av detta avtal inte skulle vara förenligt med tillämplig lag ska tillämplig lag ha företräde framför dessa villkor.

25.2. Du har inte rätt överlåta eller överföra några av dina rättigheter och skyldigheter under detta avtal utan att inhämta vårt godkännande. Vi äger rätt att utan ditt medgivande överlåta våra rättigheter och skyldigheter under detta avtal om vi underrättar dig om överlåtelsen.

25.3. Ingen tredje part som inte är part i detta avtal äger rätt att tillämpa ett villkor i detta avtal, med undantag för Visa eller dess närstående bolag som äger rätt att tillämpa ett villkor som ger dem en rättighet.

 

26. Tillämplig lag och domstol

26.1. På detta avtal ska svensk rätt vara tillämplig och tvister med anledning av dessa villkor prövas av allmän domstol.

 

27. Kontakta kundtjänst och spärranmälan

27.1. Önskar du hjälp kan du kontakta vår kundtjänst via www.klarna.se där öppettider och kontaktinformation anges. Kundtjänst för förlust och stöld av Kort finns tillgängligt 24 timmar om dygnet på Klarnas kundportal eller genom att kontakta kundtjänst på 08-120 120 10.

Villkor för transaktioner med engångskort

Följande villkor gäller när du  använder tjänsten engångskort (“Tjänsten”). Du ansöker om att använda Tjänsten genom att acceptera dessa villkor. Klarna mottar din ansökan och om du blir godkänd kommer du att kunna använda Tjänsten. 

 

Vad är Tjänsten?

Genom Tjänsten får du möjlighet att använda Klarnas betalmetoder även när du köper varor eller tjänster hos butiker som inte har integrerat Klarnas betalmetoder, men som erbjuder möjligheten att betala med kort. 

Klarna kommer att betala till butiken med hjälp av ett kort. Du betalar sedan till Klarna genom den betalmetod som du har valt.

 

Hur fungerar det?

Du avtalar med Klarna om att Klarna betalar till butiken.

Du uppger vilket belopp du vill eller har tänkt handla för, hos vilken butik och hur du vill betala till Klarna genom att välja en av Klarnas betalmetoder. 

När du har slutfört dessa steg skapas ett engångskort som Klarna använder för att betala till butiken. Kortet och Tjänsten gäller för ett köp och upphör att gälla efter 24 timmar om det inte används.

Ta en shoppingrunda, gå till butikens kassa och välj kreditkort/VISA som betalmetod. Kopiera kortuppgifterna (kortnummer, giltighetstid och CVV/CVC) som du fått från Klarna och klistra in uppgifterna de obligatoriska fälten. Genomför därefter köpet. Du godkänner att Klarna, när som butiken mottar betalningen, därmed får en motsvarande fordran på dig. 

Klarnas kort belastas av butiken, vilket innebär att Klarna betalar till butiken. 

Du betalar därefter till Klarna genom den betalmetod du har valt. I tillägg till dessa villkor kan de specifika villkoren och eventuella kostnader för den valda betalmetoden gälla för ditt köp. Ditt köp kommer synas i Klarna-appen efter köpet.

Vänligen notera att Klarna enbart ansvarar för betalningen till butiken. Vi är inte säljare av butikens produkter eller tjänster, inte heller genomför vi beställningen på butikens hemsida.

Tjänsten kan enbart användas för att genomföra köp, och återbetalning av köpbeloppet. Tjänsten kan inte användas av butiken för återbetalning av belopp som överstiger köpbeloppet, eller för annan utbetalning från butiken till dig.

 

Kreditprövning

Vid ditt val av betalmetod kan Klarna göra en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Om Klarna beslutar att vissa betalmetoder inte kan erbjudas dig så kommer du antingen att erbjudas en annan betalmetod eller kan Klarna besluta att inte erbjuda dig att använda Tjänsten.

 

Säkerhet

Tjänsten används i Klarna-appen. Du är skyldig att skydda din Klarna-app mot obehörig åtkomst genom att aldrig avslöja dina inloggningsuppgifter eller att ge någon annan åtkomst till din Klarna-app. 

 

Kan jag använda Tjänsten i vilken butik som helst?

Du kan använda Tjänsten i butiker som godkänner VISA som betalmetod. Du åtar dig att inte använda kortet hos någon annan butik än den som du har uppgivit. Vi strävar efter att göra Tjänsten möjlig att använda hos så många butiker som möjligt, men vi förbehåller oss rätten att blockera användning i vissa butiker.

Vi stödjer inte användning av Tjänsten för vissa typer av tjänster eller hos butiker som erbjuder vissa typer av tjänster, som exempelvis (i) kontantuttag, (ii) transaktioner som involverar element som kan omvandlas till kontanter, exempelvis postanvisning, valutaväxling, valutaöverföring, digital valuta och resecheckar; förbetalda kort eller förbetalda digitala plånböcker; hasardspel inklusive lotterier, onlinekasinon, spelmarker för kasinospel, vadslagning t ex vid häst- eller hundkapplöpning, (iii) eskort och liknande tjänster. Klarna garanterar inte att kortet inte kan användas för sådana tjänster eller butiker. Din användning av Tjänsten för sådana tjänster eller hos sådana butiker fråntar dig inte ditt betalningsansvar.

Du får inte använda Tjänsten för (i) kontantuttag, (ii) transaktioner som involverar element som kan omvandlas till kontanter, exempelvis postanvisning, valutaväxling, valutaöverföring, digital valuta och resecheckar; förbetalda kort eller förbetalda digitala plånböcker; hasardspel inklusive lotterier, onlinekasinon, spelmarker för kasinospel, vadslagning t ex vid häst- eller hundkapplöpning, (iii) eskort eller liknande tjänster, eller (iv) för olagliga syften.

Returer och ångerrätt avseende ditt köp

Om ångerrätt gäller för butikens produkt eller tjänst måste du meddela butiken om du vill nyttja ångerrätten. I den situationen gäller butikens villkor. 

När en retur har godkänts av butiken kommer butiken vanligtvis återbetala till Klarna. Om du redan har betalat till oss så kommer vi att återföra motsvarande summa till dig så snart vi mottagit återbetalningen från butiken. Om du ännu inte har betalat till oss kommer vi att minska din motsvarande skuld till oss så snart vi mottagit återbetalningen från butiken. Om du har mottagit betalningen direkt från butiken är du skyldig att kompensera Klarna.

Klagomålshantering i relation till köpet och butiken

Klagomål eller invändningar angående ditt köp som rör förhållandet mellan dig och butiken ska tas upp direkt med butiken. Sådana klagomål eller invändningar påverkar inte din betalningsförpliktelse gentemot oss. 

Om Klarna mottar en återbetalning från butiken som är relaterat till din transaktion så kommer summan att krediteras dig. Om du använt ett presentkort från butiken eller liknande för att betala delar av ditt köp så kommer denna del inte att hanteras genom Klarna och Klarna kommer inte att återbetala sådant presentkort eller liknande vid en eventuell retur eller klagomål.

 

Om dig

Du är 18 år eller äldre. Du är inloggad i Klarna-appen som en Klarna-användare. Tillåt aldrig en annan person att använda Tjänsten i ditt namn.

 

Vad kostar det?

Tjänsten är avgiftsfri, men observera att det kan tillkomma kostnader för den betalmetod du valt. Kontrollera därför den specifika informationen för den valda betalmetoden..

Vid sen betalning skickas en påminnelse ut till dig där du åläggs att betala en påminnelseavgift. Har du handlat för under 60 kr tillkommer en påminnelseavgift om 29 kr, och har du handlat för 60 kr eller mer tillkommer 60 kr i påminnelseavgift. Även en dröjsmålsränta om 24,00 % plus gällande referensränta tillkommer. Sker ingen betalning därefter kan fordran komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma.

 

Valuta och växelkurs

Betalningsvalutan för Tjänsten är svenska kronor (SEK). Använder du Tjänsten för köp i en annan valuta än SEK växlas beloppet till SEK och vid växling gäller av oss tillämpad växelkurs. Eftersom Klarna betalar till butiken med kort utgörs växelkursen av en referensväxelkurs som bestäms av Visa för detta ändamål och som gäller den bankdag transaktionen kommer Visa tillhanda. Du står eventuell valutarisk under tiden från köp till dess transaktionen kommer Visa tillhanda. Information om Visas referensväxelkurs hittar du här. Förändringar i växelkursen träder i kraft omedelbart. Information om referensväxelkursen lämnas av oss på din begäran.

Klarna tar inte ut avgifter för valutaväxling.

 

Nekande av en transaktion

Klarna förbehåller sig rätten att neka transaktion med hjälp av Tjänsten av objektivt motiverade skäl som hänför sig till säkerhet, misstanke om obehörig eller bedräglig användning eller en väsentligt ökad risk för att du inte kan fullgöra ditt betalningsansvar, eller om Tjänsten används i strid mot detta avtal eller tillämplig lag.

 

Dataskydd

Vi hanterar dina personuppgifter enligt gällande lag. Se Klarnas dataskyddspolicy för beskrivning av Klarnas personuppgiftsbehandling.

 

Giltighetstid

Detta avtal gäller för den enskilda transaktion för vilket Tjänsten har valts.

 

Tillämplig lag och kommunikation

Detta avtal regleras av svensk lag. Kommunikation med anledning av dessa villkor sker på svenska.

 

Om oss

Klarna Bank AB (publ), en svensk bank registrerad under organisationsnummer 556737-0431 med huvudkontor på Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige. Klarna står under Finansinspektionens tillsyn, Box 7821, 10397 Stockholm, institutnummer 41538. Du hittar information om vårt tillstånd på Finansinspektionens hemsida.

 

Klagomål

För klagomål tillämpas informationen som finns på www.klarna.com/se. Om du har ett klagomål mot Klarna kan du skicka in det via kontaktformuläret på Klarnas hemsida eller via post och märka brevet med “Klagomål” till Klarnas adress.

Om vi inte lyckas lösa ditt klagomål kan du anmäla ditt ärende till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Klarna deltar i ARN:s tvistlösningsförfarande och är skyldiga att göra det enligt rådande lag. Mer information hittas på ARN:s hemsida. Du kan skicka in ditt klagomål på något av Europeiska Unionens officiella språk via ODR-plattformen som tillhandahålls av Europeiska kommissionen, och ärendet kommer därefter att överlämnas till ARN. Du kan också kontakta ARN genom post eller personligen: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, Sverige, besöksadress: Kungsholmstorg 5, Stockholm.

Ladda ner informationen

Cookie Policy

Denna webbplats använder cookies.​
Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats, genom att bland annat föra statistik över hur våra besökare använder sidan. Du godkänner våra cookies vid fortsatt användande av vår webbplats. Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra en användares upplevelse mer effektiv. Lagen säger att vi får lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att kunna använda den här webbplatsen. För alla andra ändamål krävs ditt medgivande. Denna webbplats använder olika typer av cookies. Vissa cookies placeras ut av tredjepartstjänster som visas på våra sidor. Läs mer i vår integritetspolicy om vilka vi är, hur du kontaktar oss och på vilket sätt vi behandlar personuppgifter. Ditt samtycke gäller för följande domäner: www.garageportcenter.se

Integritetspolicy

Allmänt

För oss är din personliga integritet viktig och vi eftersträvar att hålla en hög standard på dataskydd och att aldrig ge ut dina personuppgifter till obehöriga.

Denna policy avseende integritet och marknadsföring beskriver hur Sunus i Östergötland AB (”Garageportcenter.se”, “Vi”), org. nr 559068-8023, Fjärilsgatan 21, 603 61 Norrköping, e-mail: [email protected], samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Integritetspolicyn gäller då Garageportcenter.se tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med Garageportcenter.se, såsom besök på webbplatsen. Integritetspolicyn gäller även den behandling av personuppgifter som görs inom ramen för innehav av användarkonto (“Kontoinnehavare”).

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Sunus i Östergötland AB är personuppgiftsansvarig för Garageportcenter.se’s behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Garageportcenter.se är även personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för innehav av Användarkonto.

När behandlar vi dina personuppgifter?

För att vi ska kunna handla hos oss, besöka vår webbplats, kontakta oss för service eller information – så måste vi samla in och behandla vissa personuppgifter om dig.

Vid köp hos oss lagras personuppgifter om dig. Personuppgifter lagras och behandlas hos oss när du utför ett köp hos oss, besöker vår webbutik, deltar eller visar intresse i ett evenemang som vi eller våra samarbetspartners anordnar, vid förbokning av produkter eller om du kontaktar oss via mail, chatt, telefon, SMS eller MMS. Informationen som vi lagrar om dig krävs för att vi ska kunna ha avtal med dig och för att vi ska kunna utföra våra tjänster samt tillhandahålla erbjudanden.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Om du utför ett köp och/eller använder våra service- & supporttjänster

Vi samlar och behandlar följande personuppgifter för dig som kund i samband med köp eller i kontakt via kundtjänst:

 • Namn.
 • Identifikationsnummer (personnummer, nationellt ID eller organisationsnummer).
 • Kontaktuppgifter (E-postadress och telefonnummer).
 • Fakturering-, leverans- och folkbokföringsadress.
 • Betalningsuppgifter.
 • Kundnummer.
 • IP-adress samt information om hur du använder webbplatsen.
 • Historik över tidigare supportärenden.
 • Köpinformation (vilka varor som beställts eller om det ska levereras till en annan adress).
 • Geografisk information.
Om du har ett användarkonto hos oss

Har du ett användarkonto hos oss, så samlas och behandlas följande personuppgifter om dig:

 • Namn.
 • Identifikationsnummer (personnummer, nationellt ID eller organisationsnummer).
 • Kontaktuppgifter (E-postadress och telefonnummer).
 • Fakturering-, leverans- och folkbokföringsadress.
 • Betalningsuppgifter.
 • Kundnummer.
 • IP-adress.
 • Köphistorik.
 • Geografisk information.
 • Information om hur du använder webbplatsen.
 • Köpinformation (vilka varor som beställts eller om det ska levereras till en annan adress).
 • Kontoinformation (e-postadress, användarnamn, lösenord, registreringsdatum).
Om du väljer att mottaga e-post vid påfyllning av vara som tidigare varit slut

Om en produkt är slut i lager hos oss, får du valet på produktsidan att skriva in ditt namn och din e-postadress, för att bli underrättad via e-post när varan är åter i lager igen. Om du väljer att skriva in dina uppgifter, så behandlar vi följande uppgifter:

 • Namn.
 • E-postadress.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Om du utför ett köp och/eller använder våra service- & supporttjänster

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullfölja olika ändamål. Vi behandlar dina personuppgifter i följande syfte:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, leverans, fakturering och tillhandahållande av support;
 • Kunna kontakta dig (kundvård & kundservice) om det är frågor som behöver besvaras, vid viktig information om tidigare eller pågående köp, samt för att kunna korrigera felaktiga uppgifter;
 • Hantera kundförhållandet och för att kunna utföra samt erbjuda våra tjänster;
 • Ge dig relevant information och anpassa erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben efter din tidigare köphistorik och vilket land du är folkbokförd på;
 • Kreditupplysningar beroende på val av betalsätt. Eventuell kreditupplysning sker av Svea Ekonomi AB (Org.nr: 556489-2924) vid val av faktura och delbetalning;
 • Förbättring av vårt produktsortiment, tjänster, funktionalitet på webbsidan samt kunderbjudande.
  Skicka e-post när en vara åter är i lager igen, om du har efterfrågat detta.
 • Utföra marknads- & kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik och utveckling av tjänster och affärsmetodik.
 • Ta reda på vilka städer och länder som vi behöver utveckla oss mer mot, genom geografisk information (via IP-adress).
 • Förhindra bedrägerier; samt
 • Följa tillämplig lagstiftning, så som bokföringslagen.
För dig som har registrerat ett användarkonto hos oss

Förutom de ändamål angivna ovanför behandlar Garageportcenter.se även dina personuppgifter i syfte att:

 • Möjliggöra kommunikation i form av post, e-post, telefon eller SMS/MMS till dig som är kontoinnehavare;
 • Skicka specialerbjudanden, inbjudningar till evenemang, produktnyheter via e-post baserat på din tidigare köphistorik och land; samt
 • Förenkla beställningar genom att automatiskt fylla i dina uppgifter i kassan, smidigare hantering av supportärenden & reklamationsärenden samt hantera flera adresser (fakturerings- & leveransadress).

Lagliga grunder för behandling av dina personuppgifter

6.1 Garageportcenter.se hanterar samt lagrar dina personuppgifter baserat på ett antal lagliga grunder, som beskrivs i detta avsnittet.

6.2 För att kunna fullfölja avtalet med dig som kund och/eller är Kontoinnehavare, så som genomförande av bokningar, beställningar, kontoadministration och orderhistorik – behöver vi behandla dina personuppgifter. Det är med stöd av denna lagliga grund som vi även kan behandla uppgifter om dig som Kontoinnehavare, din köphistorik, ditt beteende på vår hemsida (exempelvis vilka produkter du tittar på mest, om det har uppstått några fel som vi kan åtgärda, för att se tydliga mönster på vart det behöver förbättras osv) och se vilka erbjudanden du har nyttjat eller visat intresse i, för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

6.3 Till en viss del sker behandlingen av personuppgifter baserat på intresseavvägning, så som totala inköpssumman, stad, land, registreringsdatum och liknande i syfte med att kunna skicka personliga erbjudanden. Garageportcenter.se segmenterar inte kunder baserat på känsliga personuppgifter och utför ingen behandling som utgör profilering.

Rättsliga grunder, ändamål och lagringstid

För administration, utveckling och leverans av våra varor och tjänster, samt för att kunna erbjuda support innan och efter köp.

Rättslig grund: Fullföljande av avtal om köp. Personuppgiftskategorier:

 • Namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Geografisk information
  IP-adress, enhetsinformation och logginformation.
 • Lagringstid: Två år från och med att du senast varit aktiv hos oss. Detta förnyas när du väljer att handla från oss eller kontaktar vår kundservice.
För att fullfölja lagkrav så som bokföringslagen.

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse. Personuppgiftskategorier:

 • Namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Geografisk information.
 • IP-adress, enhetsinformation och logginformation.
 • Lagringstid: Så länge vi är skyldiga enligt lag att lagra uppgifterna.
För marknadsföring av vårt varumärke, våra produkter, samarbetspartners, evenemang och varor via e-post, telefon, chatt, SMS och MMS.

Rättslig grund: Intresseavvägning.

 • Namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Geografisk information.
 • IP-adress, enhetsinformation och logginformation.
 • Lagringstid: Två år från och med att du senast varit aktiv hos oss. Detta förnyas när du väljer att handla från oss eller kontaktar vår kundservice.
För att hantera ditt användarkonto, kunna ge dig personliga erbjudanden och utföra riktad kommunikation via e-post, telefon, chatt, SMS och MMS.
 • Rättslig grund: Fullföljande av avtal om användarkonto.
 • Namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Geografisk information.
 • IP-adress, enhetsinformation och logginformation.
 • Betalningsuppgifter.
 • Kundnummer.
 • Information om ditt kontoinnehav.
 • Uppgifter om dina köp, tidigare beställningar samt pågående köp.
 • Information om vilka erbjudanden, nyhetsbrev samt evenemang som du visat intresse för.
 • Lagringstid: Så länge du har ett användarkonto hos oss.

Profilering

Personuppgifter kan användas i syfte av profilering, för att segmentera kunder i kategorier som exempelvis “Bor i Stockholm” (via vald stad i adresser), “Nya kunder” (via registeringsdatum), “Återkommande kunder” (via köphistorik) och liknande ej påträngande eller känslig profilering. Profileringen används för att kunna leverera personliga erbjudanden och inbjudningar till event. Vi använder oss aldrig av känslig data för profilering.

Skulle du ha invändningar mot att dina personuppgifter används för profilering kan du när som helst kontakta oss via [email protected] Vi kommer att vid mottagande av din invändning upphöra att profilera dina uppgifter i detta ändamålet.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

9.1 Vi sparar dina personuppgifter så länge det finns ett giltigt skäl och behov, för att kunna fullgöra de ändamål som uppgifterna lagrades för, i enlighet med vår Integritetspolicy. Vi kan komma att lagra vissa personuppgifter längre, för att följa lagenliga krav som exempelvis bokföringslagen.

9.2 Vi sparar uppgifter om kunder i högst 24 månader efter att du som kund utfört ett köp eller på annat sätt integrerat med Garageportcenter.se (via kundtjänst eller besök på webbsidan).

9.3 Har du registrerat ett användarkonto hos oss, så sparas din (Kontoinnehavaren) information tills du avslutar kontot eller väljer att ej ge samtycke till denna Integritetspolicy.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

10.1 Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part, så som våra nuvarande och kommande koncernbolag, leverantörer av betaltjänster, redovisningsbolag, affärssystem, kommunikationstjänster och statistiktjänster.

10.2 Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss att fullfölja våra avtal med dig som kund och/eller är Kontoinnehavare. Vi tar extern hjälp med följande tjänster:

 • Transport: Logistikföretag och speditörer som sköter leverans.
 • Betallösningar: Banker, betaltjänsteleverantörer och kortinlösande företag som hanterar transaktioner, fakturor, betalhistorik och kreditupplysning.
 • Marknadsföring: Sociala medier, medie-/reklambyråer och nyhetsbrevstjänster.
 • IT-tjänster: Företag som hanterar vår drift av webbutiken, som sköter teknisk support samt underhåller våra IT-lösningar.
 • Affärssystem: Externa tjänster som hjälper oss att effektivt hantera kundordrar.
 • Statistiksystem: Tjänster som ger oss en inblick i vad som säljer bra eller dåligt, vilka betalsätt som används mest, vilka länder som handlar från oss och liknande.

10.3 Tredje part som Garageportcenter.se lämnar ut information om, får endast använda personuppgifterna i det ändamål som tjänsten/företaget berör. Ett fraktbolag får exempelvis endast hantera dina uppgifter i den mån som krävs för att kunna fullfölja en leverans eller reklamation. Väljer du att handla via kredit (faktura eller delbetalning) så kan ditt personnummer lämnas ut till kreditupplysningsföretag.

10.4 Garageportcenter.se säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part utan tillåtelse.

10.5 Vi lagrar våra kunders personuppgifter både inom och utanför EU/EES och ser till att vidta de åtgärder som lagen kräver för att dina personuppgifter ska vara skyddade. De tjänster och partners vi använder fullföljer krav från GDPR och dina personuppgifter är skyddade även hos dem. Vid radering av personuppgifter så begärs även detta hos dessa tjänster.

Dataskydd & säkerhetsåtgärder

Vi vidtar de säkerhetsåtgärder som krävs för att dina personuppgifter ska skyddas mot otillbörlig åtkomst, ofrivillig förändring och radering. Vår databas är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg. Tjänster där personuppgifter samt intern kommunikation hanteras har tvåfaktorsautentisering för de som stödjer detta, vilket innebär att obehöriga ej har åtkomst. Vår personal utbildas löpande gällande säkerheten kring dina personuppgifter.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att när som helst uppdatera vår integritetspolicy. Vid större uppdateringar kommer vi vid nästa inloggning till eventuellt användarkonto hos oss, eller vid nytt köp att be om nytt samtycke. Varje uppdatering sparas som revision för historik, men du bör själv spara ner policyn för egen referens.

Om du mot förmodan väljer att ej godta ändringarna, har du rätt att säga upp avtalet/samtycket innan den uppdaterade integritetspolicyn träder i kraft. För att säga upp ditt avtal kan du som kund kontakta [email protected], eller om du är Kontoinnehavare välja [Avsluta konto] på “Mina sidor”. Vid uppsägning av avtalet kan du ej handla hos oss förrän ett nytt samtycke har gjorts.

Dina lagliga rättigheter

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med den gällande lagstiftningen (PUL & GDPR). På din begäran kan vi rätta, radera, komplettera, eller avidentifiera/anonymisera de personuppgifter som du anser är felaktiga, olämpliga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att begära:

Tillgång till dina personuppgifter via registerutdrag. Du kan via skriftlig undertecknad ansökan, helt kostnadsfritt mottaga ett registerutdrag över de personuppgifter som vi behandlar om dig. I denna information redovisas vilka personuppgifter som vi lagrat, vart vi har mottagit uppgifterna ifrån (om de ej är direkt från dig), vilka tredjeparter som har tagit del av dina uppgifter, hur länge uppgifterna kommer att lagras, information om vilka automatiserade profileringar/beslutsfattande uppgifterna förekommer i samt vad de använts för.

Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära radering/anonymisering av dina personuppgifter som vi behandlar. Det finns lagkrav (exempelvis bokföringslagen) som förhindrar omedelbar radering av uppgifterna. Vid radering behandlas inte längre dina personuppgifter för alla ändamål, utan endast för de ändamål som är till för att följa lagstiftning.

Rättelse av dina personuppgifter. Vid din begäran kommer vi att så snabbt som möjligt att korrigera de felaktiga eller ofullständiga personuppgifter vi behandlar om dig.

Begränsning av behandling. Vid begäran kan vi begränsa vilka ändamål som dina personuppgifter får användas till.

Vid ändring av personuppgifter, radering av personuppgifter eller begränsning av ändamål kommer Garageportcenter.se att underrätta de mottagare som har tillgång till dina personuppgifter (Se rubriken “Vem har tillgång till dina personuppgifter?”).

Vid behov av dataportabilitet har du rätt (under vissa förutsättningar) att begära ut ett strukturerat maskinläsbart format av dina personuppgifter som en annan personuppgiftsansvarig kan hantera.

Du har rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter där ändamålet stöds av en intresseavvägning (ej rättsliga förpliktelser). Finns det inte några berättigade skäl till behandlingen så kommer vi att sluta använda dina personuppgifter för det ändamål du invänder mot.

Önskar du att vi inte längre behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring, kan du kontakta oss via [email protected] för att invända mot detta. När vi mottagit din invändning kommer vi att så snart som möjligt att upphöra behandlingen av dina personuppgifter i det marknadsföringsändamålet.

Du har rätt att vid klagomål gällande behandling av dina personuppgifter kontakta Datainspektionen.

Hur hanterar vi personnummer?

Vi behandlar endast ditt personnummer när det finns ett klart motiverat skäl till ändamålet. Personnumret används för identifiering, och vid köp via kredit (faktura- & delbetalning).

Cookies

Vi använder cookies för att lagra nödvändig information om ditt besök på vår webbplats. Du kan läsa mer om vår behandling av cookies i vår cookiepolicy.

Kontaktinformation

Om du behöver komma i kontakt med oss rörande frågor gällande vår integritetspolicy, om du vill begära registerutdrag eller korrigera dina personuppgifter kan du kontakta oss via [email protected]