Köpvillkor

För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen. För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen.

Allmänt

För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, trots att du har avtalat om något annat. För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.

Vi följer Personuppgiftslagen (PUL). När du, som är privatperson, registrerat dig och gjort din beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina personuppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina uppgifter enligt PUL, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar. Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

Beställning

garageportcenter.se ingår ej avtal med personer som inte är myndiga (under 18 år).
och vi förbehåller oss även rätten att neka en order.
Alla försök till någon form av bedrägerier spåras och polisanmäls, om vi lidit ekonomisk skada kommer vi att kräva skadestånd.
Våra priser anges alltid inklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel samt uppenbart är felaktiga.

Avbeställning

En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse från oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad fram till dess att beställningen har lämnats in för expediering till vårt lager. Efter denna tidpunkt är du, som beställt till ditt företag, skyldig att ta emot leveransen. Privatpersoner har ångerrätt, se under rubriken . Privatpersoner eller Företag som avbeställer en specialtillverkad vara måste betala ersättning för kostnader fram till avbeställningen samt för utebliven vinst.

Force Majeure

Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, pandemi, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, elavbrott, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Tvist

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) tillhandahåller ett kostnadsfritt förfarande, som privatpersoner kan utnyttja i tillfälle av tvist. Vår policy är att vi följer ARN:s
rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.

Giltighetstid och fel i publicering

Vi reserverar oss för prisjusteringar, prisfel, lagerförändringar och eventuella tekniska fel på webbplatsen, webbläsaren, nätverk och servrar. Vi förbehåller oss rätten att korrigera produkttexter, bilder och priser som skrivits eller tryckts felaktigt på webbplatsen eller i tryckt material. Vi reserverar oss för att vissa varor kan utgå eller slutförsäljas. Vi förbehåller oss även rätten att kontakta beställaren för korrigering av pris i efterhand om vi angett ett felaktigt pris på en produkt.

Leverans och Betalning

När du lagt varor i varukorgen och går till kassan, framgår vilket betalningssätt som gäller, om priserna är alltid angivna inklusive moms samt vilken momssats som i givet fall gäller.

Normalt tillkommer inga andra avgifter, men om så är fallet kommer det klart att framgå under beställningsprocessen.

I vår webbutik kan varor eventuellt vara markerade med leverans indikering. Vi förbehåller oss rätten att stryka ej leveransbar produkt från din order. Vill du beställa annan, likvärdig vara, är detta att betrakta som en ny order. Om du önskar avbeställa en vara på grund av dröjsmål med leveransen, är detta möjligt att göra fram till dess att påbörjad packningsprocess på vårt lager under förutsättning att varan inte är specialanpassad.

Delleveranser sker endast på din begäran och kan medföra ytterligare fraktkostnad för dig.

När du gör din beställning framgår det i kassan vilket leveranssätt, som gäller. Det är ditt ansvar att se till att adressen, som du angett vid beställningstillfället, är korrekt. Leverans sker endast till svenska adresser inom Sverige under förutsättning att DHL kan leverera efter standardtaxa för fastlandet.

Leveranser till öar

Vid leverans till öar som saknar broförbindelse avtalas särskild leverans med avseende på pris, leveranstid och leveranssätt. Vid önskemål om leverans till skärgårdsö levererar vi enligt den kostnad som finns på orderbekräftelsen till en fast adress på fastlandet. Kund får se till att leveransen blir mottagen på denna adress och sedan själv ombesörja vidare transport till ö.

Outlösta försändelse

Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid som står angivet på avin. Om du inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället, skickas det tillbaka till oss, och vi kan komma att debitera dig en skälig summa för frakt- och administrativa kostnader.

Saknade varor eller felleverans

Saknade varor eller felleverans skall anmälas till oss inom 7 dagar från och med leveransdatum. Vid fellevererad vara är det viktigt att du inte använder varan, då du inte kan reklamera den efter detta

Fraktvillkor

Tillgång till leveransadress

Transporten förutsätter fri och obehindrad trafik samt att hela transportsträckan (inklusive lastnings- och lossningsplats) utgörs av farbar väg. Vid vinterförhållande är det mottagarens skyldighet att hålla rent så transporten utan risk kan köra fram till tomtgräns och lossa godset. Chauffören bedömer förutsättningarna för framkomlighet och lossningsplats.

Merkostnader uppstår om Transportören ej kan slutföra uppdraget beroende på exempelvis:

  • Mottagaren vägrar ta emot godset
  • Erforderliga hjälpmedel saknas för lossning
  • Tillfarten till leveransadressen inte är fri / framkomlig eller körbar
  • Omlastning till följd av lokala trafikföreskrifter eller begränsad framkomlighet
  • Avlastnings Zonen ej är fri pga föremål/ bil eller annan egendom.
  • Höjd begränsningar under 3.2 meter vid infart

Fraktavgift för ovanstående debiteras beställaren till fullo av ordinarie fraktavgift plus eventuella merkostnader.

Avlastning av gods

Gods hanteras alltid med hjälp av pallyftare alternativt flak kran och förutsätter därför fri tillfart till lossningsplatsen utan trappor eller trånga passager. I de fall godset på grund av sin vikt eller storlek i kombination med en svårtillgänglig lossningsplats inte kan hanteras säkert utan risk för skada på person/egendom eller gods, äger föraren rätt att neka avlastning till denna plats. Vi erbjuder ingen hjälp med inbärning av gods manuellt.

Återtagande av gods

Om mottagaren på annat sätt inte vill eller kan ta emot godset, återtas godset och mottagaren aviseras att godset finns på av garageportcenter.se anvisat lager för upphämtning alternativt överenskommelse om ny utkörning.

I samband med återtag av gods vid leveranshinder uppstår alltid merkostnader som debiteras till fullo mottagaren.

Adressuppgifter

Frakten måste alltid bokas med korrekta kontaktuppgifter och leveransuppgifter. Transportören ansvarar inte för förseningar som orsakas av felaktiga uppgifter.

Felaktighet eller otillräcklig adressuppgift för leverans (t.ex. boxadress, ej sökbar adress) innebär avsteg från Transportörens tidplanen samt tillägg för felaktig sändningsinformation.

Om beställaren eller annan av beställaren utsedd person inte kan närvara vid leveranstillfället godkänner beställaren att godset lossas vid tomtgräns och fotograferas, beställaren eller annan av beställaren utsedd person måste vara tillgänglig via telefon för eventuella lossnings instruktioner.

Förseningar

Vid leveransförseningar informeras du om möjligt alltid om dessa. Orsaker till leveransförseningar är till exempel när en leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till garageportcenter.se. Skulle en leveransförsening mot förmodan uppstå har du som kund rätt att utan kostnad häva köpet.

OBS! Detta gäller ej produkter som inte är lagerförda och som produceras efter kundens beställning.

OBS! garageportcenter.se kompenserar inte för leveransförseningar. Boka inte monteringstid/ hantverkare innan du mottagit och kontrollerat varan.

Föraren ska i mån av möjlighet ta kontakt med mottagaren i förväg på angivet telefonnummer inom rimlig tid vid en försening av av leveransen, en mindre försening meddelas ej. Svarar inte mottagaren på angivet nummer genomförs leveransförsök till angiven leveransadress oavsett.

Om Transportören inte kan utföra åtaganden mot dig till följd av omständigheter som kan anses ligga bortom Transportören kontroll så utgör detta inte ett avtalsbrott. Transportören förbehåller sig rätten att ändra eller stänga leveranser med kort varsel, exempelvis vid hinder i trafiken p.g.a. väderförhållanden, trafikolyckor, sjukdom eller liknande omständigheter eller vid Force Majeure

Utanför Sverige

garageportcenter.se levererar och administrerar enbart ordrar inom Sverige

Leveranstid

När din vara är bokad för upphämtning på lagret skickar vi ett leveransbesked till dig. Om du mot förmodan ej har mottagit ett leveransbesked inom denna tid ber vi dig att kontakta vår kundservice.
Vill du hämta själv från vårt lager i Norrköping, meddelar vi dig när beställningen är redo att hämtas, sedan har du 7 dagar på dig att hämta beställningen, därefter tillkommer det en lagerkostnad om 50:- per dag inkl. moms.

Leveranstiden kan variera beroende på säsong och val av vara. Då vi inte håller lager på några produkter varierar leveranstiden beroende på produktgrupp, normal leveranstid för garageportar är mellan 8-12 veckor beroende på modell och utförande.

I de fall leveranstiden som anges på ditt leveransbesked inte motsvarar dina förväntningar har du givetvis rätt att ändra, alternativt annullera din beställning. Kontakta vår kundservice senast sju (7) dagar efter du lagt din beställning om du önskar ändra din order. Obs! En icke lagerförd vara som har börjat produceras enligt er beställning kan inte ändras och går därmed ej att annullera.

Garantier

All reklamation skall anmälas skyndsamt anmälas, speciellt viktigt med garageportar då det är förenat med risker om porten används trots skada, så fort du ser felaktighet stoppar du all användning av porten och anmäler till oss.

Returer måste skickas kompletta med originalförpackning och allt medföljande innehåll. 

För produkter som inte fungerar på grund av felaktig användning eller har självförvållade skador gäller inte någon garanti. Garantin är helt personlig och gäller endast för beställaren.

Har vi skickat nya delar till dig men inte mottagit returen, så förbehåller vi oss rätten att debitera kunden för varans kostnad.

Skulle den returnerade varan vara slut i lager när den returneras vid garanti, förbehåller vi oss rätten att erbjuda en likvärdig produkt som ersättning i överenskommelse med kund.

Vid vissa unika tillfällen ser vi till att en reparatör skickas ut för hembesök. Om en reparatör skickas ut i anmälda garantiärenden och ärendet inte klassas som garantiärende förbehåller vi oss rätten att debitera för dom kostnader som uppstått. 

Detta gäller även i de fall då du orsakat skadan själv som vid till exempel felmontering eller handhavandefel. Kom ihåg att spara fakturan/kvittot då den fungerar som garantibevis. Om betalning skett genom något av våra andra alternativ måste du istället spara kvittot som du får via e-post i samband med att din vara levereras, den fungerar i dessa fall som garantibevis.

Alla produkter: 2 år

Förbruknings varor: Ingen garanti

Återbetalning

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Du har dock inte ångerrätt om det pris, som du sammanlagt ska betala understiger 400 kr, eller om du beställt en vara som tillverkats enligt dina anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel. Observera att det enligt lag är du som ska betala kostnaden för returfrakten och enligt lag kan komma att betala för en varas värdeminskning i den mån den beror på att du hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Ångerfristen börjar löpa den dag du mottagit varan. Om du beställt flera varor eller varan du beställt består av flera delar, börjar ångerfristen löpa när du mottagit sista varan respektive den sista delen av varan. Om du ångrar köpet måste varan återlämnas oanvänd, i oskadat skick och med obruten förpackning / försegling / teknisk plombering. Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du kontakta oss för vidare information.

Du kommer utan dröjsmål att få en bekräftelse på att vi mottagit din anmälan, varefter vi behandlar din begäran om återköp enligt konsumentköplagen,

Du kommer därefter att motta ett svar med e-post från oss, i givet fall med information om hur du ska skicka tillbaka varan.

Efter mottagandet av den återsända varan kommer köpesumman att återbetalas till dig inom 14 dagar.

Tjänster

Om du beställt en tjänst, börjar ångerfristen löpa den dag, vi bekräftade din beställning. Om du samtyckt till att en tjänst börjar utföras och denna har slutförts, kan du inte ångra dig, om du dessförinnan gått med på att avstå från ångerrätten. Du har heller inte rätt att ångra dig om tjänsten påbörjats under ångerfristen med ditt samtycke, och tjänsten på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas, om förseglingen brutits eller du har registrerat licensen.

Konsumentverkets blankett för utövande av ångerrätt.

https://www.hallakonsument.se/konsumentratt-process/angerratt/

Reklamationer och Återköp

Om du som är privatperson mottagit en skadad produkt, eller om vi skickat fel vara, måste du reklamera varan snarast och senast inom 1 månad från att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Reklamationsrätten är enligt lag 3 år, fel som uppstår inom 6 månader och som inte kan kopplas till felanvändning eller felmontage skall betraktas som ursprungsfel
och täckas av garantin.

Vi lämnar 2 års garanti under förutsättning att produkterna är fackmannamässigt monterade och används enligt instruktioner. Lämnar tillverkaren längre tid på någon del i produkten tillämpar vi alltid till kundens fördel.

Vid reklamation, ta ett foto på portens etikett som sitter placerad på insidan av 2:a eller 3:e panels vänster sida, mejla bilden till oss tillsammans med kvittokopia och förklara problemet/ felet så tydligt du kan, om möjligt ta foto på skadan och bifoga, så återkopplar så snart vi fått information.

Om vi inte kan skicka en ny vara till dig inom skälig tid, återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktigt skickade varan.

Alla våra produkter kräver en viss typ av kunskap för att monteras på rätt sätt, vi har ingen möjlighet att guida vid installation, utan det är kundens/ beställarens ansvar att i förväg inhämta vilken kunskap som behövs för att montaget skall vara fackmannamässigt utfört.

Rabattkoder

Om inte en särskild produkt rabatt, prissänkning eller villkor för ett erbjudande bestämmer annat gäller garageportcenter rabattkoder även på kampanjpriser. Rabattkod kan endast lösas in vid en ny beställning och den kan ej dras av från lagd order i efterhand. Endast en rabattkod per kund, produkt och beställning. Om inte annat anges gäller koden i en (1) dag. Om det finns någon motsägelse mellan villkoren på vilken rabattkod som utfärdats och dessa rabattkod villkor, gäller dessa rabattkod villkor.